Search

Search
Show only items where
Found 260 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
2017
1Shulga OV, 1Yanishevska LM. 195-Year History of Mykolayiv Observatory: Events and People. 2017 ;13(1):5-10.
1Andruk VM, 1Pakuliak LK, 1Golovnia VV, 1Shatokhina SV, 1Yizhakevych OM, 2Protsyuk Yu.I, 3Eglitis I, 3Eglite M, 4Kazantseva LV, 5Relke H, et al. About Star Photometry on Digitized Astronegatives. 2017 ;13(1):17-27.
1Sybiryakova Ye.S, 1Shulga OV, 1Vovk VS, 1Kaliuzny MP, 1Bushuev FI, 1Kulichenko MO, 1Haloley MI, 1Chernozub VM. The Artificial Satellites’ Observation Using the Complex of Telescopes of RI «MAO». 2017 ;13(1):11-16.
1Kashkovsky VI, 1Yevdokymenko VO, 1Kamenskyh DS, 1Tkachenko TV, 2Vakhrin VV. Ash and Ash-slag Waste as Multifunctional Raw Material. 2017 ;13(4):54-64.
1Kozhukhov OM, 2Maigurova NV. Asteroid Observations with NCSFCT’s AZT-8 Telescope. 2017 ;13(1):102-108.
1Bodryagin DV, 1Bondarchuk LYe., 1Maigurova NV. Astrometrical Observations of the Selected WDS Stars. 2017 ;13(1):50-54.
1Fedukhin OV, 1Lutov SD, 1Mukha АА, 1Cespedes Garcia NV, 1Gedz OV. «Blagovist» Information Warning System for Railroad Crossings. 2017 ;13(2):29-35.
1Protsyuk Yu.I, 1Kovalсhuk OM, 1Mazhaev OE. Catalogue of Positions and Proper Motions of Stars in the Vicinity of Open Clusters. 2017 ;13(1):58-69.
1Chekhun VF, 1Lukianova NYu., 1Borikun TV, 1Bezdenezhnykh NA, 1Shepelenko IV, 2Bazas VM, 2Klyusov AN. The Clinical Significance of Tumor MIR-122, -155, -182, and -200b Expression in Patients with Breast Cancer. 2017 ;13(5):67-74.
1Kashkovsky VI, 1Yevdokymenko VO, 1Kamenskyh DS, 1Tkachenko TV, 2Vakhrin VV. Complex Technology for Processing Some Organоmineral Waste. 2017 ;13(3):57-69.

Pages