1Shapar, AG, 1Skripnik, OA, 1Kopach, PI, 1Smetana, SM, 1Romanenko, VN
1Institute for Natural Resources and Environment, NAS of Ukraine, Dnepropetrovsk
Nauka innov. 2008, 4(6):78-86
https://doi.org/10.15407/scin4.06.078
Section: Scientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Language: Ukrainian
Abstract: 
The ecological classification of mining industrial landscapes is proposed. It became the basis for development of typical decisions for planning, ecosystem remediation and ecocorridors formation.
Keywords: classification of mining industrial landscapes, ecocorridor, econetwork, ecosystem remediation
References: 
1. Shapar A.G., Skrypnyk O.O., Smetana S.M. Problemy zberezhennja bioriznomanittja tehnogennyh regioniv. Naukovyj visnyk Volyns'kogo derzhavnogo universytetu imeni Lesi Ukrai'nky, N11 (Ch. II) Za materialamy I mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii' "Shvac'kyj nacional'nyj pryrodnyj park: regional'ni aspekty, shljahy ta naprjamy rozvytku". Luc'k, 2007: 319-325 [in Ukrainian].
2. Shapar' A.G., Skrypnyk O.A. Landshaftno-gydrografycheskye podhodi k sozdanyju ekologycheskoj sety. Ekologija dovkillja ta bezpeka zhyttjedijal'nosti. Dnipropetrovs'k: Monolit, 2002, N5-6: 67-71 [in Russian].
3. Shapar' A.G., Skrypnyk O.A., Paleha V.N., Romanenko V.N. Aktyvyzacyja samovosstanovlenyja byogeocenozov degradyrovannyh zemel' Ynguleckogo GOKa. Trudy Mizhnar. konf. "Problemy pryrodokorystuvannja, stalogo rozvytku ta tehnogennoi' bezpeky regioniv". Dnipropetrovs'k, 2005: 147-148 [in Russian].
4. Shapar' A.G., Skrypnyk O.A. Ekologycheskaja set' — terrytoryal'naja systema reshenyja ekologycheskyh problem noosferi. Zb. nauk. prac' IPPE NAN Ukrai'ny "Ekologija i pryrodokorystuvannja". Vyp. 7. Dnipropetrovs'k: Monolit, 2004: 41-51 [in Russian].
5. Shapar A.G., Skripnik O.A., Romanenko V.N., Smetana S.M. Ecocorridors within industrial regions of Ukraine — waste utilization, recreation and environmental education. Okologishe und Technologische aspekte der Lebensversogung EURO-ECO-2007. Das Internationale Symposium Program abstracts. 4-5 December 2007. Hannover, 2007: 49-51.
6. Shapar A.G., Piven' V.O., Skrypnyk O.O., Romanenko V.N., Smetana S.M. Prymnozhennja rekreacijno-turystychnogo potencialu shljahom stvorennja landshaftnyh zakaznykiv na devastovanyh terytorijah Kryvbasu. Zb. nauk. prac' IPPE NAN Ukrai'ny "Ekologija ta pryrodokorystuvannja". Vyp. 10. Dnipropetrovs'k, 2007: 71-82 [in Ukrainian].
7. Shapar' A.G., Pyven' V.A., Skrypnyk O.A., Romanenko V.N., Smetana S.M., Shpyrok D.M. Perspektyvi razvytyja ekologycheskoj sety tehnogennih terrytoryj. Zb. nauk. pr. IPPE NAN Ukrai'ny "Ekologija ta pryrodokorystuvannja". Vyp. 9. Dnipropetrovs'k, 2006: 134-144 [in Russian].
8. Shapar A.G., Skrypnyk O.A. Metodychni vkazivky shhodo formuvannja ekologichnoi' merezhi tehnogenno navantazhenyh regioniv. Zb. metodychnyh rekomendacij shhodo vprovadzhennja ekologo-orijentovanyh tehnologij. Dnipropetrovs'k: Monolit, 2005: 220-237 [in Ukrainian].
9. Shapar A.G., Skrypnyk O.O., Kopach P.I. ta in. Naukovo-metodychni rekomendacii' shhodo polipshennja ekologichnogo stanu zemel', porushenyh girnychymy robotamy (stvorennja tehnogennyh landshaftnyh zakaznykiv, ekologichnyh korydoriv, vidnovlennja ekosystem). Za red. A.G. Shapara. Dnipropetrovs'k: Monolit, 2007 [in Ukrainian].
10. Shapar' A.G., Romanenko V.N., Skrypnyk O.A. Koncepcyja razvytyja zemlepol'zovanyja zakaznyka "Vyzyrka". Trudy Mizhnar. konf. "Racional'ne zemlekorystuvannja rekul'tyvovanyh ta erodovanyh zemel'". Dnipropetrovs'k, 2006: 113-117 [in Russian].
11. Bulahov V.L., Romanenko V.N., Shpak M.V., Lebedynec' M.M., Piven' V.D., Postolovskyj V.V. Pryrodne formuvannja fizyko-himichnyh osoblyvostej i biologichnogo rezhymu na tehnogennyh landshaftah girnycho-rudnyh rozrobok ta shljahy i'x pryskorennja. Zb. nauk. pr. IPPE NAN Ukrai'ny "Ekologija i pryrodokorystuvannja". Vyp. 3. Dnipropetrovs'k, 2001: 106-114 [in Ukrainian].
12. Tarasov V.V., Romanenko V.N. Byologo-ekologycheskyj analyz flori rastytel'nogo pokrova zakaznyka mestnogo znachenyja "Vyzyrka" na narushennih gornimy rabotamy zemljah OAO Yngulec'kyj GOK. Zb. nauk. pr. IPPE NAN Ukrai'ny "Ekologija i pryrodokorystuvannja". Vyp. 8. Dnipropetrovs'k, 2005: 227-237 [in Russian].
13. Perel'man A.I. Geohimija landshafta. Moskva: Vysshaja shkola, 1966 [in Russian].
14. Tomakov P.I., Naumov I.K. Tehnologija, mehanizacija i organizacija otkrytyh gornyh rabot. Moskva: Nedra, 1978 [in Russian].