Farmer’s Geoinformational System

1Shelestov, AYu.
1Kussul, NM
2Voloshin, SV
1Skakun, SV
1Kravchenko, OM
1Kolotiy, АV
1Space Research Institute, NASU-NSAU, Kyiv
2V.M. Glushkov Institute of Cybernetic, NAS of Ukraine, Kyiv
Nauka innov. 2011, 7(3):25-29
https://doi.org/10.15407/scin7.03.025
Section: Scientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Language: Ukrainian
Abstract: 
The paper describes a geo-information system for agricultural enterprises. The system provides assistance to farmers to assess and monitor agricultural crops, to plan land treatments, and allows for partial automation of document circulation in enterprises.
Keywords: agriculture, geographic information system, remote sensing, satellite data
References: 
1. Kussul' N.M., Skakun S.V., Shelestov A.Ju. Geoinformacijna infrastruktura monitoryngu navkolyshn'ogo seredovyshha ta nadzvychajnyh sytuacij. Nauka innov. 2010. 6(4):21-28 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/scin6.04.021
2. Kussul' N.N., Zelyk Ja.Y., Skakun S.V., Shelestov A.Ju. Geoprostranstvennij analyz ryskov na osnove slyjanyja dannih. Sb-k «Sovremennye problemy dystancyonnogo zondyrovanyja Zemly yz kosmosa». Moskva, 2010. Tom 7, no 2. S. 55-66 [in Russian].
3. Kravchenko O.M. Zastosuvannja realizacij standartiv OGC dlja stvorennja rozpodilenyh system vizualizacii' ta nadannja geoprostorovyh danyh. O.M. Kravchenko, A.Ju. Shelestov. Problemy programuvannja. 2006. No 2-3. S. 135-139 [in Ukrainian].