8(5)10

Nauka innov. 2012, 8(5):89–98
https://doi.org/10.15407/scin8.05.089

O.O. Yehorova
Regional Branch of the National Institute for Strategic Studies  the President of Ukraine, Uzhgorod

 

Influence of the State Support on the Activity of Technology Parks in Ukraine

Section: The World of Innovations
Language: Ukrainian
Abstract: The mechanism of providing state support for the implementation of innovative projects in technology parks in Ukraine is observed. The impact of state policy on social and economic performance of the technology parks is determined. Legislative changes to state support providing as a factor in further enhancing of the efficiency of technology parks in Ukraine is proposed.
Key words: technology park, state support, incentives, privilege, innovation.

References:
1. Strategija ekonomichnogo ta social'nogo rozvytku Ukrai'ny «Shljahom jevropejs'koi' integracii'» na 2004-2015 roky [Elektron. resurs]. Rezhym dostupu: http:.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=493%2F2004 [in Ukrainian].
2. Zakon Ukrai'ny «Pro osnovy nacional'noi' bezpeky Ukrai'ny» vid 19.06.2003. No. 964-IV. Golos Ukrai'ny. No. 134. 22 lypnja 2003 [in Ukrainian].
3. Programa ekonomichnyh reform «Zamozhne suspil'stvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna derzhava [Elektron. resurs].  Rezhym dostupu: http:.www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf [in Ukrainian].
4. Vasylenko M.D. Pil'gy v opodatkuvanni proektiv tehnoparkiv jak vidobrazhennja special'nogo rezhymu i'h funkcionuvannja. M.D. Vasylenko . Aktual'ni problemy derzhavy i prava: Zb. nauk. pr. Odesa: Jurydychna literatura, 2009. Vyp. 51. S. 422-432 [in Ukrainian].
5. Mazur O.A. Tehnologichni parky. Svitovyj ta ukrai'ns'kyj dosvid. O.A. Mazur, V.S. Shovkaljuk. Kyiv: Prok-Byznes, 2009. 70 s. [in Ukrainian].
6. Mazur O.A. Ekonomiko-statystychnyj ogljad dijal'nosti Tehnologichnogo parku «IEZ im. Je.O. Patona» v 2000-2010. O.A. Mazur, S.V. Pustovojt, L.B. Ljubovna ta in. Kyi'v, 2010. 61 s. [in Ukrainian].
7. Semynozhenko V.P. Tehnologichni parky v Ukrai'ni: pershyj dosvid formuvannja innovacijnoi' ekonomiky. Ekonomika Ukrai'ny. 2004. No. 1. S. 16-21 [in Ukrainian].
8. Chudajeva I.B. Finansovo-ekonomichne zabezpechennja tehnoparkovyh struktur. I.B. Chudajeva. Visnyk Sums'kogo nacional'nogo universytetu. Serija «Finansy i kredyt» 2010. No. 2. [Elektron. resurs].  www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vsnau/2010_2/18Chudaeva.pdf [in Ukrainian].
9. Pro zatverdzhennja normatyviv vartosti stvorennja odnogo robochogo miscja u riznyh galuzjah ekonomiky [Elektron. resurs]. Rezhym dostupu: http:.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0628-02 [in Ukrainian].
10. Zakon Ukrai'ny «Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny «Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2004 rik» vid 17.06.2004. No. 1801-IV . Urjadovyj kur’jer. No. 121. 01 lypnja 2004 [in Ukrainian].
11. Zakon Ukrai'ny «Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2008 rik ta pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny» vid 28.12.2007. No. 107-VI [Elektron. resurs]. Rezhym dostupu: http:.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=107-17 [in Ukrainian].
12. Zakon Ukrai'ny «Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2009 rik» vid 26.12.2008. No. 835-VI [Elektron. resurs]. Rezhym dostupu: http:.zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=835-17 [in Ukrainian].
13. Zakon Ukrai'ny «Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2010 rik» vid 27.04.2010. No. 2154-VI [Elektron. resurs]. Rezhym dostupu: http:.zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2154-17 [in Ukrainian].
14. Zakon Ukrai'ny «Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny "Pro derzhavnyj bjudzhet Ukrai'ny na 2005 rik" ta dejakyh inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny» vid 25.03.2005. No. 2505-IV. Urjadovyj kur’jer. No. 58. 31 bereznja 2005 [in Ukrainian].
15. Zakon Ukrai'ny «Pro special'nyj rezhym innovacijnoi' dijal'nosti tehnologichnyh parkiv» (redakcija vid 31.03.2005) [Elektron. resurs].  Rezhym dostupu: http:.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=991-14&ed=20050331 [in Ukrainian].
16. Zakon Ukrai'ny «Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny «Pro special'nyj rezhym innovacijnoi' dijal'nosti tehnologichnyh parkiv» ta inshyh zakoniv Ukrai'ny» vid 12.01.2006. No. 3333-IV. Golos Ukrai'ny. No. 21. 3 ljutogo 2006 [in Ukrainian].
17. Zakon Ukrai'ny «Podatkovyj kodeks Ukrai'ny» vid 02.12.2010. No. 2755-VI . Golos Ukrai'ny. No. 229. 4 grudnja 2010 [in Ukrainian].
18. Zakon Ukrai'ny «Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny u zv’jazku z pryjnjattjam Podatkovogo kodeksu Ukrai'ny» vid 02.12.2010. No. 2756-VI . Golos Ukrai'ny. No. 229. 4 grudnja 2010 [in Ukrainian].
19. Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrai'ny «Pro kryterii' ocinky proektiv tehnologichnyh parkiv» vid 10.07.2007. No. 593 [Elektron. resurs]. Rezhym dostupu: http:.www.mon.gov.ua/laws/NMO_593.doc [in Ukrainian].
20. Zakon Ukrai'ny «Pro special'nyj rezhym investycijnoi' ta innovacijnoi' dijal'nosti tehnologichnyh parkiv» (redakcija vid 16.07.1999) [Elektron. resurs]. Rezhym dostupu: http:.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=991-14&ed=19990716 [in Ukrainian].