8(4)05

Nauka innov. 2012, 8(4):33–39
https://doi.org/10.15407/scin8.04.033

A.V. Gavrysh1, O.E. Shevchenko2, O.V. Nemirich2
1National University of  Food Technologies, Kyiv
2Kharkov State University of Food Technology and Trade, Kharkiv

 

Complex Enrichment of Glazed Ice Cream with Organic Compounds of Iodine and Iron

Section: Scientific Basis of Innovation Activity
Language: Ukrainian
Abstract: The questions of a comprehensive enrichment of glazed cream with organic compounds of iodine and iron structure are observed. Prescription of ice cream with added elamin and chocolate glaze containing «heme» iron, as semi-finished products finishingcream with additives elaminu and chocolate glaze that contains heme iron as semi-finished products was developed. The schema of ice cream production, enriched with iodine and glaze containing «heme» iron are drawn up. The recommendations on component composition of «ice cream-glaze» complex food system are given.
Key words: ice cream, elamin, glaze, organic compounds, iodine, heme iron.

References:
1. Zajac V. Sezon morozyva vidkryto! V. Zajac . IBob server. cherven'–serpen' 2011. No. 4. S. 7 [in Ukrainian].
2. Mir produktov. Konditerskaja promyshlennost' [Elektronnij resurs].  Rezhim dostupu : http:.prodinfo.com.ua/index.php?option=com [in Russian].
3. L'vov M.V. Net zhelezodeficitu! M.V. L'vov . ZAO «Farmacevticheskoe izdatel'stvo "Faros Pljus"» «Rynok BAD».  oktjabr' 2008. No. 6 (45). S 4, 5 [in Russian].
4. Shevchenko O.Je. Formuvannja jakosti morozyva funkcional'nogo pryznachennja shljahom zbagachennja jodom ta bilkom : Dys. ... kand. tehn. nauk: 05.18.15 Shevchenko O.Je. Harkiv, 2008. 324 s. [in Ukrainian].
5. Gavrysh A.V. Tehnologija zhyrovmisnogo ozdobljuval'nogo napivfabrykatu, shho mistyt' gemove zalizo. Dys. ...kand. tehn. nauk: 05.18.16 Gavrysh A.V. Harkiv, 2011. 307 s. [in Ukrainian].
6. Polishhuk G.Je. Tehnologija morozyva. Navch. posibnyk G.Je. Polishhuk, I.S. Gudz. Kyiv: INKOS, 2008. 220 s. [in Ukrainian].
7. Patent na korysnu model' 51904 Ukrai'na, MPK A 23 D 9/00. Sposib vyrobnyctva zhyrovogo napivfabrykatu dlja shokoladnoi' ta kondyters'koi' glazuri. Pogozhyh M.I., Jevlash V.V., Njemirich O.V., Gavrysh A.V.; zajavnyk ta patentovlasnyk HDUHT (Ukrai'na). No. 20100089; zajavl. 05.01.2010; opubl. 10.08.2010, Bjul. No. 15. 4 s. [in Ukrainian].