8(4)03

Nauka innov. 2012, 8(4):18–24
https://doi.org/10.15407/scin8.04.018

O. Trofymchuk, Yu. Kalyukh, H. Hlebchuk
Institute of  Telecommunications and Global Information Space  NAS of Ukraine, Kyiv

 

Practical Working of Methodology for Assessment and Prognostication of Changes in Complex Hydrogeological and Engineer-Geological Processes

Section: Scientific Basis of Innovation Activity
Language: Ukrainian
Abstract: The theoretical and methodological fundamentals for the de velopment of workstation and practical working of LANDSLIP7.0 software complex for calculating landslidehazardous slopes, possibility of its application in complex en gineer-geological and seismic conditions of Ukraine are described.
Key words: program complex, tensely-deformed state, landslide, interface.

References:
1. Maslov N.N. Prikladnaja mehanika gruntov. N.N. Maslov. Moskva: Izd. ministerstva stroitel'stva predprijatij mashinostroenija, 1949. 328 s. [in Russian].
2. Sokolovskij V.V. Statika sypuchej sredy. Moskva: Gostehteorizdat, 1954. 276 s. [in Russian].
3. Ginzburg L.K. Protivoopolznevye uderzhivajushhie konstrukcii. Moskva: Strojizdat, 1979. 80 s. [in Russian].
4. Trofimchuk A.N., Kaljuh Ju.I., Glebchuk A.S. Matematicheskoe modelirovanie ustojchivosti opolznevogo sklona pri podeme urovnja gruntovyh vod . Ekologija i resursi. 2008. No. 18. S. 51-58 [in Russian].
5. Trofimchuk A.N., Glebchuk A.S., Poleveckij V.V. Ob ustojchivosti sklonov pri izmenenii sejsmicheskih us lovij . Budivel'ni konstrukcii': mizhvidomchyj naukovo-tehnichnyj zbirnyk naukovyh prac' (budivnyctvo). 2008. Vip. 69. S. 304–311 [in Russian].
6. Trofimchuk A.N. Glebchuk A.S., Kaljuh Ju.I. Matematicheskoe modelirovanie izmenenija naprjazhenno-deformirovannogo sostojanija opolznevogo massiva pri nalichii zdanija i obustrojstve kotlovana v uslovijah podtoplenija . Budivel'ni konstrukcii': mizhvidomchyj naukovo-tehnichnyj zbirnyk naukovyh prac' (budivnyctvo). 2008. Kn. 1. Vip. 71. S. 95-104 [in Russian].
7. Trofimchuk A.N., Glebchuk A.S., Kaljuh Ju.I., Kaljuh T.Ju. Matematicheskoe modelirovanie obratnyh zadach v litodinamike opolznej s uchetom sejsmicheskogo faktora . Budivel'ni konstrukcii': mizhvidomchyj naukovo-tehnichnyj zbirnyk naukovyh prac' (budivnyctvo). 2010. Vip. 73. S. 389-400 [in Russian].