7(5)

Scientific Framework of Innovation Activities

Poryev, G.V.
Overlay Structure Efficiency in Peer-to-peer File-Sharing Networks
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2011, 7(5):16-21
|

Full Text (PDF)

Yatskiv, Ya.S., Emets, A.I., Lytvyn, M.O., Khoda, O.O., Zhalilo, N.O., Zhalilo, O.O., Zhelanov, O.O., Shelkovenkov, D.O.
Optimization of the Permanent GNSS Stations Network of Ukraine
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2011, 7(5):22-55
|

Full Text (PDF)

Shepelev, A.G.
75 years of Experimental Discovery of the Type II Superconductivity (Shubnikov phase)
Language: Russian
Nauka innov. 2011, 7(5):5-15
|

Full Text (PDF)

Research and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine

Polishchuk, V.S., Eremina, M.I., Alyokhov, Yu.O., Dotsenko, K.I., Yatsenko, G.S., Sagdeeva, F.N., Voloshanovich, I.M., Luk‘yanova, V.I., Ulyashova, V.V.
Development and Research of Thermo- and Chemically Resistant Filter Elements and Implementation of the Energy Saving Technology of Their Production
Language: Russian
Nauka innov. 2011, 7(5):59-65
|

Full Text (PDF)

Alekseeva, O.V., Lisichenko, G.V., Zabulonov, Yu.L., Burtnyak, V.M., Odukalets, L.A.
Portable Multifunctional Monitor for the Measurement of Radon alpha-Radiation in the Environment
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2011, 7(5):66-72
|

Full Text (PDF)

Kordyum, Ye.L., Didukh, Yа.P., Kozeko, L.Ye., Artemenko, O.A., Zaslavsky, V.A., Didukh, A.Ya.
Development and Introduction of the Technique for Assessment of Plant Condition in Adverse Environment
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2011, 7(5):73-78
|

Full Text (PDF)