Web Portal for Agricultural Monitoring System

TitleWeb Portal for Agricultural Monitoring System
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsShelestov, AYu., Kravchenko, OM, Voloshin, SV, Grypych, Yu.A, Kussul, OM, Mironov, AI, Pravdiukov, PD
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin7.03.030
Volume7
Issue3
SectionScientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination30-35
LanguageUkrainian
Abstract
The Web portal, which can be used as a tool for communication with a distributed agricultural monitoring information system, is observed. To assess the state of crops in-situ and satellite data are used in this system.
Keywordsagricultural monitoring, distributed system, Earth observation data, GIS, information technology, satellite data, vegetation state
References
1. Information on GEOLAND Project. http://www.gmes.info/pages-principales/projects/land-projects/geoland2/
2. Bartalev S.A., Lupjan E.A., Savin I.Ju., Temnikov V.N. Osnovnye zadachi i tekushhie vozmozhnosti sistemy distancionnogo monitoringa zemel' agropromyshlennogo kompleksa Rossii. Materialy Vserossijskoj nauchnoj konferencii «Metodicheskoe obespechenie mo nitoringa zemel' sel'skohozjajstvennogo naznachenija». Sbornik nauchnyh statej. Moskva, 2010. Moskva: RASHN [in Russian].
3. GEO Working Plan. www.earthobservations.org/
4. N.N. Kussul', M.O. Popov, A.Ju. Shelestov ta in. Informacijnyj servis ocinjuvannja vydovogo riznomanittja roslynnogo i tvarynnogo svitu prychornomors'kogo regionu Ukrai'ny v konteksti rozvytku ukrai'ns'kogo segmenta systemy GEOSS. Nauka innov. 2007, 3(6):13-25 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/scin3.06.013
5. Kravchenko A.N. Nejrosetevoj metod reshenija obratnyh zadach dlja radiacionnyh modelej rastitel'nogo pokrova. Kibernetika i sistemnyj analiz. 2009. 5(3): 159-172 [in Russian].
6. Kussul N., Shelestoov A., Skakun S., Kravchenko O. High performance Intelligent Computations for Environmental and Disaster Monitoring. In Intelligent Data Processing in Global Monitoring for Environment and Security (Krassimir Markov, Vitalii Velychko editors). ITHEA, Sofia, 2010, P. 64-92.
7. Kussul' N.M., Skakun S.V., Shelestov A.Ju. Geoinformacijna infrastruktura monitoryngu navkolyshn'ogo seredovyshha ta nadzvychajnyh sytuacij. Nauka innov. 2010. 6(4):21-28 [in Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/scin6.04.021
8. Hluchý L., Kussul N., Shelestov A. et all. The Data Fusion Grid Infrastructure: Project Objectives and Achievements. Computing and Informatics. 2010. 29(2): 319-334.
9. OpenGIS Specifications. http://www.opengeospatial.org/specs/?page=specs
10. OpenGIS Web Map Service Implementation Specification. http://portal.opengeospatial.org/files/?artifact_id=5316
11. Kravchenko O.M., Shelestov A.Ju. Zastosuvannja realizacij standartiv OGC dlja stvorennja rozpodilenyh system vizualizacii' ta nadannja geoprostorovyh danyh. Problemy programuvannja. 2006. No 2-3: 135-139 [in Ukrainian].
12. Shelestov A., Kravchenko O., Ilin M. Geospatial data visualisation in Grid system on Ukrainian segment of GE OSS/GMES. Proc. of the V–th International Conference «Information Research&Applications», June 26-30, 2007, Varna (Bulgaria). 2007. V. 2. P. 422-428.
13. Shelestov A., Kravchenko O., Ilin M. Distributed visualization systems in remote sensing data processing GRID. International Journal «Information Technologies and Knowledge». 2008. V. 2, no 1. P. 76-82.