6(6)

Scientific Framework of Innovation Activities

Ostashko, T.O., Trypolska, G.S.
Actual Questions of Biofuels Market Formation in Ukraine
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2010, 6(6):14-21
|

Full Text (PDF)

Neklyudov, I.M., Azhazha, V.M., Kovtun, K.V., Vasilyev, A.O., Azhazha, R.V., Solopikhin, A.D., Starolat, M.P., Stetsenko, S.P., Lindt, K.A., Bolkov, O.F., Popov, V.I., Mochalov, Yu.V.
Preparation of Hafnium Bars Manufacture
Language: Russian
Nauka innov. 2010, 6(6):5-13
|

Full Text (PDF)

Research and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine

Rizun, A.R., Kosenkov, V.M., Holen, Yu.V., Denisuk, T.D.
Development and Introduction of Electro-Bit Process of Metallurgical Silicon Disintegration
Language: Russian
Nauka innov. 2010, 6(6):25-30
|

Full Text (PDF)

Korovin, Yu.V., Rusakova, N.V., Smola, S.S., Grigorasheva, I.M.
Improvement of Production System of Domestic Diagnostic Preparation «Lantavist»
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2010, 6(6):31-37
|

Full Text (PDF)

Boyarintsev, A.Yu., Gektin, O.V., Zosim, D.I., Ivanov, O.I., Shlyakhturov, V.V., Gavrylyuk, V.P.
Development of Industrial Methods of Position-Sensitive CsI(Na) Detector Production
Language: Russian
Nauka innov. 2010, 6(6):38-44
|

Full Text (PDF)

Dmytruk, K.V., Kurylenko, O.O., Ishchuk, O.P., Ubiyvovk, V.M., Sibirny, V.A., Fedorovych, D.V., Sibirny, A.A.
Construction of the Recombinant Yeast Strain of Pichia stipitis with Improved Alcoholic Fermentation of Xylose
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2010, 6(6):45-50
|

Full Text (PDF)

Ardanov, Р.Ye., Lyashchenko, S.V., Podolich, O.V., Ryazantsev, V.B., Zaets, I.Ye., Kozyrovska, N.O.
Use of Endophytic Bacteria for Adaptation of in vitro grown Potato Plants to ex vitro Conditions and Protection of Planting Material from Phytopathogenes
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2010, 6(6):51-55
|

Full Text (PDF)

Matsevity, Yu.M., Chirkin, M.B., Kharlampidi, D.Kh., Sherstov, Ye.V., Kuznetsov, M.O., Tarasova, V.O.
Introduction of Energy-Saving and Pollution-Free Heat Pump Technologies of Heat Production Into Heat and Cold Supply Systems of Housing and Communal Services
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2010, 6(6):56-59
|

Full Text (PDF)

Kostenko, N.V.
Dynamics of Cultural Needs of Ukrainian Population: Expectations and Risks
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2010, 6(6):60-66
|

Full Text (PDF)