6(5)

Scientific Framework of Innovation Activities

Minakov, M.V., Puchkova, V.Yu., Khomenko, G.Ye., Burdin, V.V.
The Device of Complex Analysis of Material Properties Under the no Equilibrium Conditions
Language: Russian
Nauka innov. 2010, 6(5):19-24
|

Full Text (PDF)

Polyakov, S.G., Klimenko, A.V., Kovalenko, S.Yu.
The System of Corrosion Monitoring of Pipelines
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2010, 6(5):25-28
|

Full Text (PDF)

Plyuto, I.V., Shpak, A.P.
Using of IR-transilluination Technology for Analysis of Eye Fundus on the Base of Real Time System "IRIS"
Language: Russian
Nauka innov. 2010, 6(5):29-31
|

Full Text (PDF)

Kramchenkov, A.B., Storizhko, V.Yu., Drozdenko, O.O., Denysenko, V.L., Carstanjen, H.D.
Elastic Recoil Detection Channel for Hydrogen Investigation in Materials
Language: Russian
Nauka innov. 2010, 6(5):32-37
|

Full Text (PDF)

Vozny, V.I., Miroshnichenko, V.I., Mordyk, S.M., Nagorny, A.G., Nagorny, D.A., Storizhko, V.Yu., Shulga, D.P.
High-brightness RF Ion Sources for Accelerator Applications
Language: Russian
Nauka innov. 2010, 6(5):38-44
|

Full Text (PDF)

Zharkov, I.P., Maslov, V.O., Safronov, V.V., Khodunov, V.O.
Cost-effective Universal Temperature-controlled Cryosystem for Long-Term Experiments
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2010, 6(5):45-49
|

Full Text (PDF)

Dushko, V.G., Levash, L.V., Lysenko, V.S., Ptushinsky, Yu.G., Rad’ko, V.S., Rosnovsky, O.A., Samoylov, V.B.
Pyroelectric Joulemeter of Impulse Laser Radiation
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2010, 6(5):50-54
|

Full Text (PDF)

Lopatkin, R.Yu., Kuprienko, V.V., Ignatenko, S.M., Pelepei, R.L., Ivashchenko, V.A.
Universal Tools for Scientific and Educational Experiment Computerization
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2010, 6(5):55-59
|

Full Text (PDF)

Zharkov, I.P., Ivashchenko, O.M., Safronov, V.V., Solonetsky, A.G.
The Compact Power Supply of Superconducting Solenoids
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2010, 6(5):60-64
|

Full Text (PDF)

Snopok, B.A.
Intelligent Sensor System Based on the Cross-reactive Arrays of Chemical Sensors
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2010, 6(5):65-71
|

Full Text (PDF)

Firstov, S.O., Gorban, V.F., Pechkovsky, E.P.
New Methodological Opportunities of Modern Materials Mechanical Properties Definition by the Automatic Indentation Method
Language: Russian
Nauka innov. 2010, 6(5):7-18
|

Full Text (PDF)

Vozny, V.I., Storizhko, V.Yu., Miroshnichenko, V.I., Tokman, V.V., Mironets, Ye.A., Batura, Ye.O.
Field Type Ion Injector
Language: Russian
Nauka innov. 2010, 6(5):72-76
|

Full Text (PDF)