5(2)

Research and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine

Neklyudov, I.M., Azhazha, V.M., Kovtun, K.V., Vasilyev, A.O., Azhazha, R.V., Starolat, M.P., Stetsenko, S.P., Lindt, K.A., Bolkov, O.F., Popov, V.I., Mochalov, Yu.V.
Preparation for the Production of Constructional Materials from Hafnium
Language: Russian
Nauka innov. 2009, 5(2):23-31
|

Full Text (PDF)

Shirinyan, A.S.
National Scientific-Technological Agency for Nanomaterials — Indispensable Condition for Successful Development of Future Ukrainian Technosphere
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2009, 5(2):32-37
|

Full Text (PDF)

Pirko, Ya.V., Korkhovy, V.I., Kashevarov, G.P., Komarnitsky, I.K., Karpov, P.A., Yemets, A.I., Kuchuk, M.V., Sorochinsky, B.V., Blume, Ya.B.
Introduction of the Methods of Genetically Modified Compound Control in Seed Material of Agricultural Species and Standardization of their Normative Providing
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2009, 5(2):38-49
|

Full Text (PDF)

Yatskiv, Ya.S., Kharchenko, V.P., Shokalo, V.M., Tereshchuk, A.I., Zhalilo, O.O., Kondratyuk, V.M., Lukyanov, A.M., Lytvyn, M.O., Shelkovenkov, D.O., Kutsenko, A.V., Zhelanov, O.O., Grinchenko, E.V., Gaznyuk, M.A., Vishnyakova, E.V.
Practice of Creation of Informational-Positioning GNSS-System and Network VRS Technology for Geodetic and Cadastral Surveying Assistance in Ukraine
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2009, 5(2):5-22
|

Full Text (PDF)

Kurdysh, I.K.
Azogran — Granulated Bacterial Preparation of a New Generation for Plant-Growing
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2009, 5(2):50-52
|

Full Text (PDF)