Econetwork Elemetns Creation on Industrially Devastated Mining Territories of Kryvbas

TitleEconetwork Elemetns Creation on Industrially Devastated Mining Territories of Kryvbas
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsShapar, AG, Skripnik, OA, Kopach, PI, Smetana, SM, Romanenko, VN
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin4.06.078
Volume4
Issue6
SectionScientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination78-86
LanguageUkrainian
Abstract
The ecological classification of mining industrial landscapes is proposed. It became the basis for development of typical decisions for planning, ecosystem remediation and ecocorridors formation.
Keywordsclassification of mining industrial landscapes, ecocorridor, econetwork, ecosystem remediation
References
1. Shapar A.G., Skrypnyk O.O., Smetana S.M. Problemy zberezhennja bioriznomanittja tehnogennyh regioniv. Naukovyj visnyk Volyns'kogo derzhavnogo universytetu imeni Lesi Ukrai'nky, N11 (Ch. II) Za materialamy I mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii' "Shvac'kyj nacional'nyj pryrodnyj park: regional'ni aspekty, shljahy ta naprjamy rozvytku". Luc'k, 2007: 319-325 [in Ukrainian].
2. Shapar' A.G., Skrypnyk O.A. Landshaftno-gydrografycheskye podhodi k sozdanyju ekologycheskoj sety. Ekologija dovkillja ta bezpeka zhyttjedijal'nosti. Dnipropetrovs'k: Monolit, 2002, N5-6: 67-71 [in Russian].
3. Shapar' A.G., Skrypnyk O.A., Paleha V.N., Romanenko V.N. Aktyvyzacyja samovosstanovlenyja byogeocenozov degradyrovannyh zemel' Ynguleckogo GOKa. Trudy Mizhnar. konf. "Problemy pryrodokorystuvannja, stalogo rozvytku ta tehnogennoi' bezpeky regioniv". Dnipropetrovs'k, 2005: 147-148 [in Russian].
4. Shapar' A.G., Skrypnyk O.A. Ekologycheskaja set' — terrytoryal'naja systema reshenyja ekologycheskyh problem noosferi. Zb. nauk. prac' IPPE NAN Ukrai'ny "Ekologija i pryrodokorystuvannja". Vyp. 7. Dnipropetrovs'k: Monolit, 2004: 41-51 [in Russian].
5. Shapar A.G., Skripnik O.A., Romanenko V.N., Smetana S.M. Ecocorridors within industrial regions of Ukraine — waste utilization, recreation and environmental education. Okologishe und Technologische aspekte der Lebensversogung EURO-ECO-2007. Das Internationale Symposium Program abstracts. 4-5 December 2007. Hannover, 2007: 49-51.
6. Shapar A.G., Piven' V.O., Skrypnyk O.O., Romanenko V.N., Smetana S.M. Prymnozhennja rekreacijno-turystychnogo potencialu shljahom stvorennja landshaftnyh zakaznykiv na devastovanyh terytorijah Kryvbasu. Zb. nauk. prac' IPPE NAN Ukrai'ny "Ekologija ta pryrodokorystuvannja". Vyp. 10. Dnipropetrovs'k, 2007: 71-82 [in Ukrainian].
7. Shapar' A.G., Pyven' V.A., Skrypnyk O.A., Romanenko V.N., Smetana S.M., Shpyrok D.M. Perspektyvi razvytyja ekologycheskoj sety tehnogennih terrytoryj. Zb. nauk. pr. IPPE NAN Ukrai'ny "Ekologija ta pryrodokorystuvannja". Vyp. 9. Dnipropetrovs'k, 2006: 134-144 [in Russian].
8. Shapar A.G., Skrypnyk O.A. Metodychni vkazivky shhodo formuvannja ekologichnoi' merezhi tehnogenno navantazhenyh regioniv. Zb. metodychnyh rekomendacij shhodo vprovadzhennja ekologo-orijentovanyh tehnologij. Dnipropetrovs'k: Monolit, 2005: 220-237 [in Ukrainian].
9. Shapar A.G., Skrypnyk O.O., Kopach P.I. ta in. Naukovo-metodychni rekomendacii' shhodo polipshennja ekologichnogo stanu zemel', porushenyh girnychymy robotamy (stvorennja tehnogennyh landshaftnyh zakaznykiv, ekologichnyh korydoriv, vidnovlennja ekosystem). Za red. A.G. Shapara. Dnipropetrovs'k: Monolit, 2007 [in Ukrainian].
10. Shapar' A.G., Romanenko V.N., Skrypnyk O.A. Koncepcyja razvytyja zemlepol'zovanyja zakaznyka "Vyzyrka". Trudy Mizhnar. konf. "Racional'ne zemlekorystuvannja rekul'tyvovanyh ta erodovanyh zemel'". Dnipropetrovs'k, 2006: 113-117 [in Russian].
11. Bulahov V.L., Romanenko V.N., Shpak M.V., Lebedynec' M.M., Piven' V.D., Postolovskyj V.V. Pryrodne formuvannja fizyko-himichnyh osoblyvostej i biologichnogo rezhymu na tehnogennyh landshaftah girnycho-rudnyh rozrobok ta shljahy i'x pryskorennja. Zb. nauk. pr. IPPE NAN Ukrai'ny "Ekologija i pryrodokorystuvannja". Vyp. 3. Dnipropetrovs'k, 2001: 106-114 [in Ukrainian].
12. Tarasov V.V., Romanenko V.N. Byologo-ekologycheskyj analyz flori rastytel'nogo pokrova zakaznyka mestnogo znachenyja "Vyzyrka" na narushennih gornimy rabotamy zemljah OAO Yngulec'kyj GOK. Zb. nauk. pr. IPPE NAN Ukrai'ny "Ekologija i pryrodokorystuvannja". Vyp. 8. Dnipropetrovs'k, 2005: 227-237 [in Russian].
13. Perel'man A.I. Geohimija landshafta. Moskva: Vysshaja shkola, 1966 [in Russian].
14. Tomakov P.I., Naumov I.K. Tehnologija, mehanizacija i organizacija otkrytyh gornyh rabot. Moskva: Nedra, 1978 [in Russian].