Innovations without Leaders-Innovators? Hardly It will Come Out...

TitleInnovations without Leaders-Innovators? Hardly It will Come Out...
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsZerbino, DD
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin4.05.081
Volume4
Issue5
SectionThe World of Innovations
Pagination81-84
LanguageUkrainian
References
1. Zerbino D.D. Nauchnaja shkola kak fenomen. Kyiv: Nauk. Dumka, 1994 [in Russian].
2. Zerbino D.D. Naukova shkola: lider i uchni. L'viv: Jevro svit, 2001 [in Ukrainian].
3. Piratovs'kyj G. "Biznes-angely" jak dzherelo formuvannja venchurnogo kapitalu. Nauka innov. 2008, 4(3):67-68 [in Ukrainian].
4. Pyl'tjaj O. Nacional'nyj formajt_proekt: priorytety, ryzyky ta Mozhlyvosti. Nauka innov. 2008, 4(3):65-66 [in Ukrainian].
5. Shovkaljuk V. Problemy formuvannja normatyvnopravovogo seredovyshha — bazysu dlja rozvytku innovacijnoi' dijal'nosti. Nauka innov. 2008, 4(3):55-57 [in Ukrainian].
6. Pekar V. Obrysy nacional'noi' innovacijnoi' systemy. Nauka innov. 2008, 4(3):57-58 [in Ukrainian].
7. Kucher G. Ekonomika Ukrai'ny u konteksti innovacijnogo rozvytku. Nauka innov. 2008, 4(3):58-59 [in Ukrainian].
8. Cybul'ov P. Intelektual'nyj kapital — vyznachal'nyj resurs ekonomichnogo zrostannja. Nauka innov. 2008, 4(3):61-62 [in Ukrainian].
9. Jeremenko A. Zrostannja roli intelektual'nogo kapitalu u konteksti innovacijnogo rozvytku. Nauka innov. 2008, 4(3):62-63 [in Ukrainian].