3(6)

Research and Engineering Innovative Projects of the National Academy of Sciences of Ukraine

Kussul, N.M., Popov, M.A., Shelestov, A.Yu., Stankevich, S.A., Korbakov, M.B., Kravchenko, A.N., Kozlova, A.O.
Information Service for Estimate of the Pre-Black Sea Area Biodiversity Concerning Development of the Ukrainian Segment of GEOSS
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2007, 3(6):13-25
|

Full Text (PDF)

Zaets, I.Ye., Voznyuk, T.N., Kovalchuk, M.V., Kramarev, C.M., Kozyrovska, N.O.
Activity of Bacteria Consortium in Soy Agrocenoses on Chernozems Polluted with Heavy Metals in Prydniprovia Region
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2007, 3(6):26-37
|

Full Text (PDF)

Oleksenko, P.F., Ushenin, Yu.V., Kolomzarov, Yu.V., Tsirkunov, Yu.Ya., Yatsko, L.D., Brodovoj, G.V., Ishchuk, V.P.
Optoelectronic Digital Rotary Angle Encoder
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2007, 3(6):4-12
|

Full Text (PDF)

Scientific Framework of Innovation Activities

Gretskij, D.V.
Application of Pile Bases in Slumping Grounds of the Second Type Using Water-Repellent Ground Layer
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2007, 3(6):40-47
|

Full Text (PDF)

Scientific Basis of Innovation Activities

Bondarenko, B.I., Sokolov, V.M., Yakubovsky, V.P., Yurchenko, G.D., Bezugly, V.K., Golovchenko, V.L.
Utilization of Ni-Cr-Containing Wastes is the Way to Environment Safety
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2007, 3(6):48-57
|

Full Text (PDF)

The World of Innovations

Lisitsa, T.M., Melnyk, A.M.
On the Matter of Informational and Analytical Providing of the State Innovation Policy Realization
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2007, 3(6):72-76
|

Full Text (PDF)

Venger, Ye.F., Lokshin, M.M., Maslov, V.P., Rodichev, Yu.M., Bletskan, D.I., Pekar, Ya.M.
The Complex Technology of Joining Sapphire Precision Details to Constructional Units of Optical-Electronic Devices
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2007, 3(6):77-86
|

Full Text (PDF)

Starokadomskiy, D.L., Malyshev, A.V.
Four Basic Tendencies of World Development at R&D
Language: Russian
Nauka innov. 2007, 3(6):87-93
|

Full Text (PDF)