3(1)07

Nauka innov. 2007, 3(1):90–105
https://doi.org/10.15407/scin3.01.090

Ye. T. Scorik1, L. P. Pasichnik2, V. M. Kondratyuk3
1Central Research Institute of Navigation and Control of MIP of Ukraine, Kyiv
2Kyiv University of Economics and Technology of Transport, Kyiv
3National Aviation University, Kyiv

 

The Satellite Technologies of Radio Navigation and Radiocommunication for Railway Transport

Section: Telecommunication, Communication and Navigation
Language: Ukrainian
Abstract: The principles of the automated avoidance systems for rail safety and operational control of trunk-railways have been considered. The article has given examples of such systems abroad. An opportunity and necessity of progressive technologies' application in Ukraine have been evaluated
Key words: satellite navigation, communication systems, trunk railways.

References:
1. Klinge A. i in. Datchyky miscevyznachennja poi'zdiv. Zb. prac' 2-oi' mizhnarodnoi' konferencii' Planuvannja global'noi' radionavigacii'. Navigacija-97, 24–26 chervnja 1997, T. I: 165–177 [in Ukrainian].
2. Skoryk Je. T., Kondratjuk V. M. Zastosuvannja suputnykovyh tehnologij navigacii' ta zv'jazku v avtotransportnij galuzi. Nauka innov. 2006, 3(1):20–36 [in Ukrainian].
3. Czech Railways trials GSM-R, Eastern European Wireless Comm. Oct/Nov. 2004. P. 5.
4. Boldyr'ov V. I. ta in. Kompleks suputnykovoi' navigacii' dlja zabezpechennja upravlinnja ruhom poi'zdiv. Zb. prac' 2-oi' mizhnarodnoi' konferencii' Planuvannja global'noi' radionavigacii. Navigacija-97, 24–26 chervnja 1997, T. I: 178–181 [in Ukrainian].
5. Skoryk Je. T. Telekomunikacijne selo. Radyoamator. 2000, No 10: 54 [in Ukrainian].
6. Regional'na systema geodynamichnogo j ekologichnogo monitoryngu Krymu z vykorystannjam GNSS. Mizhdyscyplinarna programno-orijentovana programa, pojasnjuval'na zapyska. GAO NANU, Kyi'v–Harkiv–Krym, 2002 [in Ukrainian].