3(1)03

Nauka innov. 2007, 3(1):43–57
https://doi.org/10.15407/scin3.01.043

Yu. A. Karpinskiy, A. A. Leschenko, O. P. Drozdovskiy
Research Institute of Geodesy and Cartography, Kyiv

 

Geographic Information Support of Motor Transport Navigation

Section: Telecommunication, Communication and Navigation
Language: Ukrainian
Abstract: Experience of creation of the intellectual transporting systems in developed countries has been summarized in the article. Accuracy requirements of digital maps for the navigation systems of motor transport have been established. The analysis of geoengineering data of motor transport infrastructure and methods of problem solving in Ukraine have been performed
Key words: geographic information systems, digital maps, GPS-navigation, geospatial databases, mobile mapping systems.

References:
1. Karpins'kyj Ju. O., Ljashhenko A. A., Kibec' O. G., Rjabchij V. V. Funkcii' ta geoinformacijne zabezpechennja intelektual'nyh transportnyh system. Visnyk geodezii' i kartografii'. 2004, 3: 71–79 [in Ukrainian].
2. Harley J. Miller, Shih Lung Shaw. Geographic information systems for transportation: principles and applications. USA, NY, Oxford University Press, Inc., 2001.
3. ISO/TR 14825. Geographic Data Files (GDF) – ISO/TC 204/WG3. 1996: 11–15.
4. ISO/Draft International Standard. GDF – Geographic Data Files. Version 4.0 ISO/TC 204/WG3: CD. 2001: 02–14.
5. Karpins'kyj Ju. O., Drozdivs'kyj O. P. Osnovni pryncypy pobudovy bazovoi' modeli dorozhn'oi' merezhi v mizhnarodnomu standarti GDF 4.0. Zb. nauk. prac'. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva. L'viv: NU "L'vivs'ka politehnika", 2005: 302–306 [in Ukrainian].
6. Karpins'kyj Ju. O., Ljashhenko A. A. Formuvannja nacional'noi' infrastruktury prostorovyh danyh – priorytetnyj naprjam topografo-geodezychnoi' ta kartografichnoi' dijal'nosti. Visnyk geodezii' i kartografii'. 2001, 3: 65–73 [in Ukrainian].
7. Karpins'kyj Ju. O., Ljashhenko A. A. Strategija formuvannja nacional'noi' infrastruktury geoprostorovyh danyh v Ukrai'ni. Serija: Geodezija, kartografija, kadastr. Kyiv: NDIGK, 2006 [in Ukrainian].
8. Pierre-Yves Gillieron, Jan Skaloud, David Brugger, Bertrand Merminod. Development of a low cost Mobile Mapping System for Road Data Base Management System. Swiss Federal Institute of Technology, 2006.  http://topo.epfl.ch/publications/cairoepfl_mms.pdf.
9. Ayman F. Habib. Mobile Mapping System. Department Geomatics Engineering, University of Calgary, Canada. http://:www.geomatics.ucalgary.ca/habib/tutorials/MMS.pdf.
10. Pro zatverdzhennja programy stvorennja i funkcionuvannja nacional'noi' merezhi mizhnarodnyh transportnyh korydoriv Ukrai'ny: Postanova KM Ukrai'ny N 346 vid 20.03.98 [in Ukrainian].
11. Programa zabezpechennja bezpeky dorozhn'ogo ruhu ta ekologichnoi' bezpeky transportnyh zasobiv: Postanova KM Ukrai'ny N 456 vid 06.04.98 [in Ukrainian].
12. Parijchuk M., Volosovych A. Velykomasshtabnyj proekt – Ukrai'ns'ki transportni korydory. Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja. 2003, Vyp. 63: 231–237 [in Ukrainian].
13. Koncepcija stvorennja derzhavnoi' integrovanoi' informacijnoi' systemy zabezpechennja upravlinnja ruhomymy ob'jektamy (zv'jazok, navigacija, sposterezhennja): Rozporjadzhennja KM Ukrai'ny N 410-r vid 17.07.2003 [in Ukrainian].
14. Karpins'kyj Ju. O., Ljashhenko A. A., Kibec' O. G., Ivanchenko S. A. Ukrai'ns'ka kartografichna merezha v Internet. Uchenie zapysky TNU. Seryja: Geografyja, 2004, 17(56), No 2: 111 [in Ukrainian].