3(1)02

Nauka innov. 2007, 3(1):35–42
https://doi.org/10.15407/scin3.01.035

A. I. Dokhov, V. M. Shokalo, A. M. Lukyanov, A. A. Zhalilo, D. A. Shelkovenkov
Kharkiv National University of Radio Electronics, MES of Ukraine, Kharkiv

 

The GPS/EGNOS Supervision System of Navigation Permormance in Ukraine

Section: Telecommunication, Communication and Navigation
Language: Ukrainian
Abstract: Work is underway on the GPS/EGNOS monitoring system of navigation performance in Ukraine. Findings, the architecture of the monitoring system, data collector and data processing, elaboration plan and putting into operation plan of the monitoring system have been presented
Key words: monitoring, GPS/EGNOS, Galileo, navigation performance, transport.

References:
1. Postanova Kabinetu ministriv Ukrai'ny vid 7 kvitnja 2003 N 486 Pro utvorennja derzhavnoi' merezhi monitoryngu global'nyh navigacijnyh suputnykovyh system [in Ukrainian].
2. Postanova Kabinetu ministriv Ukrai'ny vid 14 kvitnja 2004 N 470 Pro zatverdzhennja Polozhennja pro derzhavnu merezhu monitoryngu global'nyh navigacijnyh suputnykovyh system i Programy zabezpechennja funkcionuvannja i rozvytku derzhavnoi' systemy monitoryngu global'nyh navigacijnyh suputnykovyh system na period do 2010 [in Ukrainian].
3. Proekt Kompleksnoi' programy stvorennja Derzhavnoi' integrovanoi' informacijnoi' systemy zabezpechennja upravlinnja ruhomymy ob'jektamy (zv'jazok, navigacija, sposterezhennja). HNURE, 2005 [in Ukrainian].
4. Koncepcija stvorennja Derzhavnoi' integrovanoi' informacijnoi' systemy zabezpechennja upravlinnja ruhomymy ob'jektamy (zv'jazok, navigacija, sposterezhennja). Rozporjadzhennja KMU vid 17 lypnja 2003 N 410-r [in Ukrainian].
5. Plan robit po organizacii' rozrobky ta vprovadzhennja na terytorii' Ukrai'ny systemy monitoryngu jakosti navigacijnogo zabezpechennja po sygnalah global'nyh navigacijnyh suputnykovyh system GPS/EGNOS/GALILEO. Zatverdzhenyj Pershym zastupnykom Ministra transportu ta zv'jazku Ukrai'ny V. Cybenko 26.12.2005 [in Ukrainian].
6. Koncepcija stvorennja systemy monitoryngu navigacijnyh harakterystyk GPS/EGNOS (ta u perspektyvi – Galileo) na terytorii' Ukrai'ny. Nakaz Ministra transportu ta zv'jazku Ukrai'ny vid 26.12.2005 N937 [in Ukrainian].
7. NDR. Doslidzhennja ta vyznachennja zadach, sposobiv i zasobiv tehnichnoi' ta metrologichnoi' pidtrymky rozgortannja ta ekspluatacii' ukrai'ns'koi' chastyny nazemnogo segmentu system EGNOS i Galileo, (shyfr EGNOS-HNURE/2005), Etap 1 – Metodyka kontrolju jakosti (tochnosti ta nadijnosti) navigacijnogo zabezpechennja po sygnalah GPS/EGNOS na terytorii' Ukrai'ny. Pojasnjuval'na zapyska. Harkiv, HNURE MON Ukrai'ny, NDC IIREST HNURE, cherven' 2005 [in Ukrainian].
8. Tehnichne zavdannja na stvorennja systemy ocinky ta monitoryngu navigacijnyh harakterystyk GPS/ EGNOS na terytorii' Ukrai'ny (proekt), NDC IIREST HNURE, gruden' 2005 [in Ukrainian].
9. NDR. Doslidzhennja ta vyznachennja zadach, sposobiv i zasobiv tehnichnoi' ta metrologichnoi' pidtrymky rozgortannja ta ekspluatacii' ukrai'ns'koi' chastyny nazemnogo segmentu system EGNOS i Galileo, (shyfr EGNOS-HNURE/2005), Etap 1 – Rozrobka metodiv ta metodyky kontrolju jakosti (tochnosti ta nadijnosti) navigacijnogo zabezpechennja po sygnalah GPS/EGNOS na terytorii' Ukrai'ny. Pojasnjuval'na zapyska. Harkiv: HNURE MON Ukrai'ny, NDC IIREST HNURE, cherven' 2005 [in Ukrainian].
10. NDR. Doslidzhennja ta vyznachennja zadach, sposobiv i zasobiv tehnichnoi' ta metrologichnoi' pidtrymky rozgortannja ta ekspluatacii' ukrai'ns'koi' chastyny nazemnogo segmentu system EGNOS i Galileo, (shyfr EGNOS-HNURE/2005), Etap 2 – Vyznachennja zadach, sposobiv i zasobiv tehnichnoi' ta metrologichnoi' pidtrymky rozgortannja ta ekspluatacii' ukrai'ns'koi' chastyny nazemnogo segmentu system EGNOS i Galileo. Rozrobka pereliku organizacijno-tehnichnyh zahodiv shhodo stvorennja systemy ocinky ta monitoryngu navigacijnyh harakterystyk GPS/EGNOS (u perspektyvi – Galileo) na terytorii' Ukrai'ny. Harkiv: HNURE MON Ukrai'ny, NDCIIREST HNURE, veresen' 2005 [in Ukrainian].
11. Naukovo-tehnichnyj zvit NDR. Doslidzhennja ta vyznachennja zadach, sposobiv i zasobiv tehnichnoi' ta metrologichnoi' pidtrymky rozgortannja ta ekspluatacii' ukrai'ns'koi' chastyny nazemnogo segmentu system EGNOS i Galileo, (shyfr EGNOS-HNURE/2005), Etap 3. Harkiv: HNURE MON Ukrai'ny, NDC IIREST HNURE, lystopad 2005 [in Ukrainian].