2(3)09

Nauka innov. 2006, 2(3):69-74
https://doi.org/10.15407/scin2.03.069

A. O. Bondarenko, Ye. S. Zapara
National Mining University, Dnipropetrovsk

 

To Ground Sands Liquid Contention and Submarine Deposits Rational Mining Technology

Section: Energy-Saving Technologies in Mining and Metallurgy, Fuel and Energy Complex of Ukraine
Language: Russian
Abstract: On the comparative techniqueeconomical analysis basis of the known and approved mainland sands liquid contention deposits extraction technology actuality of shallow dredge application for mining is grounded. Untraditional ecologically sparing sands submarine extraction technology is developed in river and marine terms allowing to master the bottom deposits during minimization of harm environment and specific expenses on mining works diminishing.
Key words: sand, liquid contention deposits, prime price of mining, ecologically sparing technology.

References:
1. Spravochnik po gornorudnomu delu. Otkrytye raboty. Tom 1. M.: Gos. nauchnotehn. izdat. literat. po gornomu delu, 1960 [in Russian].
2. Zbirnyk norm i rozcinok dlja vyznachennja koshtorysnoi' vartosti ekspluatacii' budivel'nyh mashyn ta mehanizmiv. DBN IV337. Kyiv: Derzhkommistobuduvannja Ukrai'ny, 1997 [in Ukrainian].
3. Balabanovskij peschanyj kar'er: Rabochij proekt. Gornaja chast'. Dnepropetrovsk: NGU, 2004 [in Russian].
4. Proekt opytnopromyshlennoj razrabotki uchastka "Komintern1" Aleksandrovskogo mestorozhdenija peska: Rabochij proekt. Dnepropetrovsk: NGU, 2005 [in Russian].
5. Bondarenko A. A. Gornye mashiny dlja podvodnyh gornyh rabot: Uchebnoe posobie. Dnepropetrovsk: RIO NGU Ukrainy, 2003 [in Russian].
6. Shnjukov E. F., Ziborov A. P. Mineral'nye bogatstva Chernogo morja. Kiev: OOO "KarbonLtd", 2004 [in Russian].
7. Patent Ukrai'ny na vynahid N 46197, E21S50/00 / Gruntozabirnyj prystrij. Bondarenko A. O., Zapara Je. S., Franchuk V. P., Kuhar V. Ju.; Opubl.5.05.2002. Bjul. N 5 [in Ukrainian].