Strategic Priorities in Measuring the Publication and Publishing Works in Scholarly Research Activity

TitleStrategic Priorities in Measuring the Publication and Publishing Works in Scholarly Research Activity
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsKotlyarevsky, Ya.V, Radchenko, AI, Melnikov, OV, Semenyuk, EP
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.05.005
Volume14
Issue5
SectionGeneral Problems of the Modern Research and Innovation Policy
Pagination5-18
LanguageUkrainian
Abstract
Introduction. The problems of correct use of scientometric tools in the context of the development of domestic professional periodicals have been discussed.
Problem Statement. Measuring the publication works in scholarly research activity and creating a correct indicator system for this have been shown to require as wide as possible professional discussion and improvement.
Purpose of this research is to make proposals on the formation of strategic priorities for the assessment of influence of statistical and derivative scientometric base on the publication activity of researchers.
Materials and Methods. The regulations in order to increase the efficiency of publishing the scholarly research periodicals in Ukraine have been analyzed. The correlation between the scholarly research activity and the assessment of effectiveness of their activities have been studied in the context of correct use of scientometric indices.
Results. A 2D approach based on searching for effective principles of state regulation in terms of introduction of effective tools for analysis and evaluation of publication/publishing activities of researchers, R&D institutions, and educational institutions has been proposed. The formulated proposals take into account the needs for the formation of a balanced approach to the development of domestic professional scholarly research periodicals in order to ensure sustainable development of the national information sphere.
Conclusions. Effective presentation of results of publication activities should be further discussed in the context of improving the quality standards of domestic professional scholarly research periodicals, underlying the foundations for correct assessment of publishing products and activities, and making appropriate ratings.
Keywordspriorities of publication and publishing activity, publication activity, scholarly research periodicals, scientometrics
References
1. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia derzhavnoi atestatsii naukovykh ustanov: Postanova KMU vid 19.07.2017 r. № 540. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2017. № 61. S. 80, st. 1873 [in Ukraine].
2. Metodyka otsiniuvannia efektyvnosti diialnosti naukovykh ustanov Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy.
URL: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/metodyka_text.pdf
(Last accessed: 12.04.2018) [in Ukraine].
3. Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia Pereliku naukovykh fakhovykh vydan Ukrainy: Nakaz MON Ukrainy vid 15.01.2018 r. № 32. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2018. № 20. S. 155, st. 677 [in Ukraine].
4. Peer Review of the Ukrainian Research and Innovation System / Horizon 2020 Policy Support Facility. European Commission (2017).
URL: https://rio.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/report/KI%20AX%2016%200...
(Last accessed: 12.04.2018).
5. My planuiemo, shcho dostup do Scopus i Web of Science za koshty biudzhetu bude v usikh providnykh vyshakh ta naukovykh ustanovakh Ukrainy.
URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mi-planuyemo-sho-dostup-do-scopus-i-web-scien...
(Last accessed: 12.04.2018) [in Ukraine].
6. Pochavsia konkurs dlia naukovtsiv, v yakomu vony mozhut proanalizuvaty ta otsinyty diialnist ukrainskykh doslidnykiv ta naukovykh ustanov.
URL: https://mon.gov.ua/ua/news/pochavsya-konkurs-dlya-naukovciv-v-yakomu-von...
(Last accessed: 12.04.2018) [in Ukraine].
7. Radchenko, A. I. (2018). Akademichna periodyka: Aktualni pytannia rozvytku.
URL: https://www.dropbox.com/s/zkw32bxgs8sj2fb/Radchenko.pdf?dl=0
(Last accessed: 12.04.2018) [in Ukraine].
8. Komisarenko, S. V., Romaniuk, S. I. (2015). Notatky z etyky v nautsi, abo chy mozhut vidkryttia buty zaplanovanymy i yak zdobutky druhoi naukovoi revoliutsii dopomozhut vyzhyty ukrainskii nautsi. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr., 4, 13–23 [in Ukraine].
9. Didenko, Yu. V., Radchenko, A. I., Koval, N. V. (2016). Information System Web of Sciences: Mirror or Tool? Sci. Innov., 12(6), 75–84. 
10. Borys Malytskyi: «Problema obiektyvnoho otsiniuvannia yakosti roboty doslidnyka... Vykhodyt daleko za mezhi sproshchenykh naukometrychnykh indeksiv». ZN.UA. 2017. 13 Oct.
URL: https://dt.ua/SCIENCE/boris-malickiy-problema-ob-yektivnogo-ocinyuvannya...
(Last accessed: 12.04.2018) [in Ukraine].
11. Kostenko, L. I., Zhabin, O. I., Kopanieva, Ye. O., Symonenko, T. V. (2014). Naukova periodyka Ukrainy ta bibliometrychni doslidzhennia. Kyiv [in Ukraine].
12. Yatskiv, Ya. S. (2013). Suchasnyi stan ta problemy ukrainskoi akademichnoi naukovoi periodiki. Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori, 8, 5–14 [in Ukraine].
13. Nalymov, V. V., Mulchenko, Z. M. (1969). Naukometryia: izuchenye razvitia nauky kak informatsyonnoho protsessa. Moskva [in Russian].
14. Dobrov, G. M. (1970). Nauka o nauke: Vvedenye v obshchee naukovedenye. Kiev [in Russian].
15. Leydesdorff, L. (2008). Caveats for the Use of Citation Indicators in Research and Journal Evaluations. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(2), 278-287.
16. Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., Rijcke, S. de, Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature, 520(7548), 429-431.
17. Yehorov, I. Yu. (2014). Otsinky rezultativ naukovoi diialnosti: tradytsiini pidkhody ta novi vyklyky. Science and Science of Science, 3, 42–47 [in Ukraine].
18. 2025. Vision for Science choices for the future / Ministry of Education, Culture and Science of the Government of the Netherlands.
URL: https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2014/12/...
(Last accessed: 12.04.2018).
19. Standard Evaluation Protocol 2015–2021. Protocol for Research Assessments in the Netherlands. Amended version, 2016.
URL: https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/standard-evaluation-protocol-2015-2021/@@download/pdf_file/SEP%202015-2021%20amended%20version%20sept%202016.pdf
(Last accessed: 12.04.2018). 
20. Iefymenko, T. (2016). Conceptual approaches to science funding mechanisms’ development. Finansi Ukr., 8, 9–23 [in Ukraine].
21. Reitynh naukovykh periodychnykh vydan, shcho maiut bibliometrychni profili.
URL: http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals
(Last accessed: 12.04.2018) [in Ukraine].
22. Kotlyarevskyy, Ya. V., Melnykov, O. V., Shtanhret, A. M., Semeniuk, E. P., Vorobiov, V. I. (2016). Kontseptualni zasady zabezpechennia staloho rozvytku informatsiinoi sfery Ukrainy.  Kyiv [in Ukraine].
23. Semenyuk, E. P., Kotlyarevskyy, Ya. V., Melnykov, A. V. (2016). Information and communication aspects of founding and operating the scientific schools in the field of publishing and printing. Sci. Innov., 12(2), 63–80.
24. Pro poriadok dostavliannia oboviazkovykh prymirnykiv dokumentiv: Postanova KMU vid 10.05.2002 r. № 608 (ost. zminy 04.11.2015).
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-%D0%BF
(Last accessed: 14.04.2018) [in Ukraine].
25. Mizhnarodni pravyla tsytuvannia ta posylannia v naukovykh robotakh.
URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/1/Academ_4_12_red1.pdf [in Ukraine]
(Last accessed: 14.04.2018).
26. MON proponuie dlia hromadskoho obhovorennia proekt nakazu «Pro zatverdzhennia zmin do nakazu Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 17 zhovtnia 2012 roku № 1112».
URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-p...
(Last accessed: 25.05.2018) [in Ukraine].
27. Quality and Criteria. SENSE.
URL: http://www.sense.nl/organisation/documentation (Last accessed: 12.04.2018). 
28. ISO 26324:2012. Information and documentation — Digital object identifier system.
URL: https://www.doi.org/ (Last accessed: 12.04.2018).
29. Board & governance.
URL: https://www.crossref.org/board-and-governance/ (Last accessed: 12.04.2018).
30. Kotlyarevskyy, Ya. V., Shtanhret, A. M., Melnykov, O. V. (2012). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm rozvytku vydavnycho-polihrafichnoi haluzi v protsesi harantuvannia informatsiinoi bezpeky Ukrainy. Lviv [in Ukraine].
31. Didenko, Yu. V., Radchenko, A. I. (2017). Publication activity as a way of scientific communication and ratings race. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr., 9, 82–98. [in Ukraine].
32. Kotlyarevskyy, Ya. V., Perederiienko, N. I. (2010). Vplyv mediaplanuvannia na stratehiiu periodychnykh drukovanykh vydan. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 1(51), 37–43 [in Ukraine].