Three-Level Model оf the National Innovation System оf Ukraine

TitleThree-Level Model оf the National Innovation System оf Ukraine
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsTsybulov, PM
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin14.03.005
Volume14
Issue3
SectionGeneral Problems of the Modern Research and Innovation Policy
Pagination05-14
LanguageUkrainian
Abstract
Introduction. For National Innovation Systems (NIS) playing an important role in building the modern economies, the development and improvement of the NIS model of Ukraine is an urgent task.
Problem Statement. There are many models of NIS in the world but they cannot be used by Ukraine, since they do not take into account the specifics of its socio-economic development.
Purpose. To develop a model for the NIS of Ukraine containing a necessary and sufficient set of subsystems, elements, and links between them and taking into account the specific features of the socioeconomic development of Ukraine. Materials and methods. The scholarly research publications of domestic and foreign researchers, legal acts, methods of analysis and synthesis have been used in the work.
Results. Based on system approach, a comprehensive NIS model has been obtained. It covers the four stages of the innovation process and considers the impact of national and international innovation community on them. 
Conclusions. A three-level model of the NIS of Ukraine has been proposed. It has necessary and sufficient number of elements and connections between them for the implementation of the NIS functions. The model can be used as a tool for preparing strategic decisions to optimize the NIS of Ukraine.
Keywordsinfrastructure, innovation process, model, national innovation system
References

1. NTR i mirovaya politika. (2010). Moskva [in Russian]. 
2. Androshchuk, H.O., Davymuka, S.A., Fedulova, L.I. (2015). Natsionalʹni innovatsiyni systemy: evolyutsiya, determinanty rezulʹtatyvnosti: monohrafiya. Kyiv [in Ukrainian]. 
3. Natsional’nyye innovatsionnyye sistemy v Rossii i YES. (2006). Moskva [in Russian]. 
4. Andrushkevich, O.A., Denisova, I.M. (2013). Osobennosti formirovaniya natsional’nykh innovatsionnykh sistem. Analiz i modelirovaniye innovatsionnykh system, 10, 24—48 [in Russian]. 
5. Zverev, A.V. (2009). Formirovaniye natsional’noy innovatsionnoy sistemy: mirovoy opyt i rossiyskiye perspektivy. PhD (Ekonom.). Moskva[in Russian]. 
6. Kharchenko, O. S. (2015). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm rozvytku natsionalʹnoyi innovatsiynoyi systemy. PhD (Ekonom.). Mariupol [inUkrainian]. 
7. Kontseptsiya rozvytku natsionalʹnoyi innovatsiynoyi systemy. Skhvaleno rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 17 chervnya 2009 r. N 680-r [inUkrainian]. 
8. Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (1995). Tryyedynyy universytet Heliks-promyslovo-derzhavnykh vidnosyn Laboratoriya ekonomichnoho rozvytku na osnovi znan. EASSTReview., 14(1), 14—19 [in Englich]. 
9. Leydesdorf, L. (2006). Osnovannaya na znaniyakh ekonomika, model’, model’, modelirovaniye. Boca Raton: Universal Publishers [in Englich]. 
10. Systema. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 (Last accessed: 17.12.2017) [in Ukrainian]. 
11. Radionov, I.B. Teoriya sistem i sistemnyy analiz. URL: http://victor-safronov.ru/systems-analysis/lectures/rodionov/00.html (Last accessed: 17.12.2017) [in Russian]. 
12. Shumpeter, Y. (2014). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. NoGAP Projekt [in Russian]. 
13. Karpenter, H. (2010). Model’ dlya innovatsiy sotrudnikov. Amazon Prime Case Study. URL: https://www.cloudave.com/8416/model’dlyasotrudnika-innovatsiya-amazon-prim-case-study (Last accessed: 21.02.2017) [in Englich].
14. Gaynor, G. (2009). Vedeniye innovatsiy: snizheniye ekonomicheskoy tsennosti. IEEEUSABooks i elektronnyye knigi [in Englich]. 
15. GOST R 15.000 – 94. Sistema razrabotki i postanovki produktsii na proizvodstvo [in Russian]. 
16. Zakon Ukrayiny «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diyalʹnistʹ» vid 26.11.2015 r. N 848-VIII [in Ukrainian]. 
17. Tsybulʹov, P.M., Korsun, V.F. (2009). Barʹyery na shlyakhu komertsializatsiyi rezulʹtativ naukovykh doslidzhenʹ v Ukrayini. Nauka innov., 10(6), 87—96 [inUkrainian]. 
18. Nelson, R. (Ed.). (1993). Natsionalʹni innovatsiyni systemy. Porivnyalʹnyy analiz. Oxford: Oxford University Press [in English]. 
19. Zakonodavstvo Ukrayiny u sferi naukovoyi, naukovo-tekhnichnoyi ta innovatsiynoyi diyalʹnosti. (2013). Kyiv [in Ukrainian]. 
20. Stan ta zakonodavche zabezpechennya rozvytku nauky ta naukovo-tekhnichnoyi sfery derzhavy: mater. parlam. slukhanʹ u Verkhovniy Radi Ukrayiny 2 lypnya 2014 r. (2015). Kyiv [in Ukrainian]. 
21. Naukova ta naukovo-tekhnichna diyalʹnistʹ v Ukrayini: Statystychnyy zbirnyk. URL: www.cisstat.com/innovation/ Ukraine_publication_01.pdf (Last accessed: 21.04.2017) [in Ukrainian]. 
22. Morgunov, E.V., Snegirev, G.V. (2004). Natsional’nyye (gosudarstvennyye) innovatsionnyye sistemy: sushchnost’ i soderzhaniye. Sobstvennost’ i rynok, 7, 10—21 [in Russian]. https://doi.org/10.1093/tandt/10.10.21
23. Kuznetsova, I.S. (2006). Analiz modeley innovatsionnykh sistem. Naukainnov., 2(3), 118—126 [in Russian]