Technical Solution for Processing of Flax Raw Materials

TitleTechnical Solution for Processing of Flax Raw Materials
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsBerezovsky, Yu.V
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin13.03.025
Volume13
Issue3
SectionScientific Basis of Innovation Activity
Pagination25-37
LanguageUkrainian
Abstract
Theory and practice of technical upgrade of factories processing flax raw material, modernization of production, the application of advanced technologies and equipment have been discussed. The results of simulation of cleaning of flax fibers from non-fibrous impurities have been analyzed for various options and configurations of equipment. The possibility and expedience of application of innovative solutions for improving physical and mechanical properties and quality of flax raw material have been proved. The conditions for development of the processing industry in Ukraine and achieving of positive results from processing of stem flax material using innovative processing technologies, advanced technical solutions, and original methods of processing by new equipment have been described.
Keywordscleaning, equipment, fiber, flax, processing, production, quality, raw material
References
1. Berezovs'kyj Yu.V. Vplyv llianoi syrovyny ta tekhnolohij ii pererobky na formuvannia iakosti ta bezpechnosti tovariv. In: Innovatsii v upravlinni asortymentom, iakistiu ta bezpekoiu tovariv i posluh: Materialy IV-oi mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. November 24, 2016, Lviv [in Ukrainian].
2. Evdokymova Zh.V., Votchynykova S.N. Volshebnyk synyj len. Portal «Perspektyva».
URL: http://www.rea-centre.narod.ru/analis/lien-st-02.htm (Last accessed: 07.12.2001).
3. Makarenko P. M. The market transformation of the agricultural sector: theory and practice. Zaporozhye, 2006 [in Ukrainian].
4. Povazhnyj A.S., Batchenko L.O., Djatlova Ju.V. State-owned agricultural sector development support Economy: Experience and its contemporary trends. Collection of scientific works of Donetsk State University of Management: "State control of economic development of the region and enterprises". 2004. T. V, Vyp. 38: 40-46 [in Russian].
5. Fedosova N.M. Studying the properties of flax-intermediate and justification of the method of forecasting its technological value. Kostroma, 2002 [in Russian]. 
6. Berezovskyi Iu. V. Otsinka peredumov rozvytku rynku tovariv z lonu v Ukraini. Tovaroznavchyi visnyk. 2014. 7: 19-27 [in Ukrainian].
7. Pashyn E.L., Fedosova N.M. Technological quality and processing of flax-intermediate. Kostroma, 2003 [in Russian].
8. Fedosova N.M., Peshkova A.S. Anatomycheskoe stroenye maslychnogo l'na. Dostyzhenyja nauky y tehnyky APK. 2005. 10: 17-18 [in Russian].
9. Smyrnova V.A., Fedosova N.M., Risakov D.S. Yssledovanye dekortykacyonnoj sposobnosty solomy maslychnogo l'na. Nauchnije trudi molodih uchenih KGTU. 2007. 2 (1): 54-58 [in Russian].
10. Tiravskij V.V evrosojuze ogromnyj spros na ukrainskij len. Portal «Ukrainskij Biznes Resurs».
URL: http://ubr.ua/market/agricultural-market/v-evrosouze-ogromnyi-spros-na-u...
(Last accessed: 26.10.2016) [in Russian].
11. Malyk I. Ukraina uvelichila jeksport l'na. Portal «Ukrainskij Biznes Resurs».
URL: http://ubr.ua/market/agricultural-market/ukraina-uvelichila-eksport-lna-...
(Last accessed: 12.05.2016) [in Russian].
12. Obzor rynka l'na Ukrainy v 2016 godu. «RBK - Ukraina «Issledovanija rynkov».
URL: http://marketing.rbc.ua/news/21.09.2016/8445 (Last accessed: 21.09.2016).
13. Zhyvetyn V.V., Gynzburg L.N. Oilseed flax and its complex development. Moskwa, 2000 [in Russian].
14. Hiliazetdinov R.N. Development of scientific bases of creating innovative technology of primary processing of bast crops. Kherson, 2009 [in Ukrainian].
15. Valko P.M. Improving the technology of flax fiber tipanoho using cleaning rolls. Kherson, 2011 [in Ukrainian].
16. Ipatov A.M. Theoretical basis of the machining stems fiber crops. Moskwa, 1989 [in Russian].
17. Val'ko M.I., Dombrovs'ka O.P., Kob'iakov S.M. Vyznachennia optymal'noi kil'kosti par m'ial'nykh val'tsiv u linii pidhotovky llianoi syrovyny do kotuvannia. Problemy lehkoi y tekstyl'noi promyslovosti Ukrainy. Kherson, 2004. 1(8): 92-95 [in Ukrainian].
18. Levitskij I. N. Perfection of a design and technological parameters of machines for scutching flax. Kostroma, 1983 [in Russian].
19. Patent of Ukraine No. 97290. Cleaning unit of flax raw material of crumple aggregate [in Ukrainian].
20. Patent of Ukraine No.111417. Cleaning unit of flax raw material of crumple aggregate [in Ukrainian].