Evaluation of the State of the Ecologically Problematic Mining and Industrial Objects in Kalush Region by Electromagnetic Methods and their Monitoring

TitleEvaluation of the State of the Ecologically Problematic Mining and Industrial Objects in Kalush Region by Electromagnetic Methods and their Monitoring
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsDeshchytsya, SA, Pidvirny, OI, Romanyuk, OI, Sadovy, Yu.V, Kolyadenko, VV, Savkiv, LG, Myshchyshyn, Yu.S
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin12.05.047
Volume12
Issue5
SectionGeneral Questions of Modern Research and Innovation Policy
Pagination47-59
LanguageUkrainian
Abstract
Environmentally hazardous geological processes involved in the waste deposits of potash and rock salt pose significant real threats to the environment. To detect, to study and to prevent in time such the processes (carsting, suffosations, landslides) hardware and software complex for induction sounding of the geological environment in the near zone of field source was created and tested. The multiprocessor system for management, collection and transfer to the end users of the data for analysis and operational geological interpretation was developed.
Keywordsecology, electromagnetic field, evaluation of geological medium state, geological medium, negative process, prediction, soundings
References

1. Hmelevskoj V., Shevnin V. Jelektricheskoe zondirovanie geologicheskoj sredy. Moskva: Izd-vo MGU, Ch.1, 1988 [in Russian]. 
2. Hmelevskoj V., Shevnin V. Jelektricheskoe zondirovanie geologicheskoj sredy. Moskva: Izd-vo MGU, Ch.2, 1992 [in Russian]. 
3. Stacey Robert W. Electrical Impedance Tomography. Robert W. Stacey. [elektronnyi resurs] Stanford University. June 2006. Rezhym dostupu do resursu: http://www.pangea.stanford.edu
4. Experymentalni elektromagnitni doslidzhennia ekonebez pech nych terytorii. Shamotko V.I., Deshchytsya S.A. Za redaktsiieiu V.I. Starostenka «Doslidzhennia suchasnoi heodynamiky Ukrainskykh Karpat». Kyiv: Naukova dumka, 2005. P. 210—232 [in Ukrainian]. 
5. Salomatin V.N., Zhilenko O.B. Obzor oblastej prime nenija geofizicheskogo jekspress-metoda EIJeMPZ. [Elektronnij resurs] Stroitel’stvo i tehnogennaja bezopasnost’ (Construction and tehnological safety). 2006. 15-16: p. 213—216. Rezhim dostupu do resursu: http://www.pk.napks.ru/library/compilations_vak/sitb/2006/15_16/p_213_21... [in Russian]. 
6. Salomatin M.V., Shkitsa L.Ye. Mekhanoelektrychni pe retvo rennia v tverdykh tilakh iz defektnoiu strukturoiu ta mozh lyve rishennia za yikh dopomohoiu heoloho-eko lohich nykh zadach. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsio nalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu (Sci entific herald of Ivano-Frankivsk national technical uni ver sity of oil and gas). 2003, No 1(5), P. 77—80 [in Ukrainian]. 
7. Azimov O.T. Pro heofizychnyi variant peredachi informatsii z nadr Zemli na yii poverkhniu. Zbirn. nauk. prats «Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky» (Proc. «Theoretical and applied aspects of Geoinformatics»). Kyiv. 2011, P. 82-108 [in Ukrainian]. 
8. Kioto Iizuka (Toronto, Canada) Subsurface radars. Proceedings of the 1984 International Symposium on Noise and Clutter Rejection in Radars and Imaging Sensors, October 22-24, Tokyo, Japan. 
9. Skanuiuchyi heoradar, adaptovanyi dlia zadach inzhener noi heolohii, hidroheolohii ta ekolohii. Pres-reliz Instytutu Radioelektroniky im. A.Ya. Usikova NAN Ukrainy. Kharkiv, 2005 [in Ukrainian]. 
10. Sidorov V.A., Tikshaev V.V Elektrorazvedka zondi ro va nija mi stanovleniem polja v blizhnej zone. Saratov: Izd. Nizhnevolzhskogo NII geologii i geofiziki, 1969 [in Russian]. 
11. Sidorov V.A. Impul’snaja induktivnaja jelektrorazvedka. Moskva: Nedra, 1985 [in Russian].
12. Kobzova V.M., Deshchytsya S.A., Ladanivskyi B.T., Moroz I.P. Fizychne modeliuvannia elektromahnitnykh poliv u heolohichnomu seredovyshchi. Kyiv: Naukova dumka, 2008 [in Ukrainian]. 
13. Patent Ukrainy N 9443. Deshchytsya S.A. Prystrii dlia modeliuvannia nestatsionarnykh elektromahnitnykh protsesiv. Priorytet vid 30.09.1996, klas G01V 3/08. 
14. ATxmega 64A3/128A3/196A3/256A3 Complete [elektronnyi resurs]. 134 pages, updated 06/2013. Rezhim dostupu do resursu: http://www.atmel.com/devices/ATXMEGA256.aspx
15. Patent Ukrainy N 40624. Pidvirny O.I. Sposib orhani zatsii katalohu elektronnoho dysku. Priorytet vid 27.04.2009, klas G01V 3/08. 
16. Pidvirny O.I. Do pytannia zboru i peredachi pervynnykh heofizychnykh danykh v avtomatyzovanykh systemakh. Heodynamika (Geodynamics). 2013, No 15(2): 286-288 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.286
17. Deshchytsya S.A., Romaniuk O.I., Sadovyi Yu.V., Pid virny O.I., Kusaylo R.I., Kolyadenko V.V. Rezultaty detalnykh elektromahnitnykh zonduvan problemnoi dilianky pivnichnoho bortu Dombrovskoho karieru. Heodynamika (Geodynamics). 2013, No 2(15): 136-138 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.311
18. Patent Ukrainy N 48549. Deshchytsya S.A., Pidvirny O.I., Romaniuk O.I. Prystrii dlia heoelektrorozvidky. vid 25.03.2010, Biul. N 6.
19. Deshchytsya S.A., Pidvirny O.I. Zastosuvannia netrady tsiinykh system sposterezhennia dlia elektromahnitnoho diahnostuvannia heoseredovyshcha. Tezysy do kladov pervoi mezhdunarodnoi konferentsyy «Aktualnye problemy elektromahnytnykh zondyruiushchykh system» 27-30 sentiabria 2009. Kyiv. P. 32-33. https://doi.org/10.1088/1674-1137/33/S2/008
20. Shamotko V.I., Deshchytsya S.A., Romaniuk O.I., Dutko R.B., Kusaylo R.I. Elektromahnitne diahnostuvannia zabrudnennia heolohichnoho seredovyshcha vidkhodamy kaliinoho vyrobnytstva (na prykladi Kalush-Holynskoho rodovyshcha Peredkarpattia). Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti (Environmental ecology and life Safety). Kyiv: T-vo «Znannia» Ukrainy, 2006, No 1. P. 75— 79 [in Ukrainian]. 
21. Romaniuk O.I., Shamotko V.I., Deshchytsya S.A., Dutko R.B., Kusaylo R.I. Elektromahnitne diahnostuvannia zabrudnennia vodonosnoho horyzontu na prylehlykh do Dombrovskoho karieru terytoriiakh. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu (Scientific herald of IvanoFrankivsk national technical university of oil and gas). 2009. No 1(19): 24—31 [in Ukrainian]. 
22. Shamotko V.I., Deshchytsya S.A., Petrovskyi A.L, Romaniuk O.I., Dutko R.B. Elektromahnitni doslidzhennia aktyvizatsii tekhnohennoho karstu na terytoriiakh vydobutku kaliinykh i sirchanykh rud Peredkarpattia. Ekolohiia dovkillia ta bezpeka zhyttiediialnosti (Environmental ecology and life Safety). Kyiv: T-vo «Znannia» Ukrai ny, 2002, No 4: 69—75 [in Ukrainian].
23. Romaniuk O.I., Shamotko V.I., Deshchytsya S.A., Dutko R.B., Petrovskyi A.L. Elektromahnitni doslidzhennia stanu heoseredovyshcha ta prohnozuvannia eko ne bez pechnykh yavyshch v mezhakh tekhnohennykh zon vy do buvnykh pidpryiemstv Peredkarpattia. Materialy nau kovoi konferentsii «Novi heofizychni tekhnolohii proh no zuvannia ta monitorynhu heolohichnoho sere dovyshcha». Lviv. 2007. P. 90 [in Ukrainian]. 
24. Shurovskyi O.D., Anikieiev S.H., Shamotko V.I., Deshchy tsya S.A., Nikolayenko O.A., Poplyuiko A.G Heofi zychnyi monitorynh ekonebezpechnykh heolohichnykh protsesiv v ahlomeratsii m. Kalusha. Mineralni resursy Ukrainy (Mineral resources of Ukraine). 2012. No 2. P. 31—38 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/gof.2012.31.038