Intelligent Personal Supercomputer for Solving Scientific and Technical Problems

TitleIntelligent Personal Supercomputer for Solving Scientific and Technical Problems
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsKhimich, OM, Molchanov, IM, Mova, VІ, Nikolaichuk, ОO, Popov, OV, Chistjakova, ТV, Yakovlev, MF, Tulchinsky, VG, Yushchenko, RА
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin12.05.017
Volume12
Issue5
SectionGeneral Questions of Modern Research and Innovation Policy
Pagination17-31
LanguageUkrainian
Abstract
New domestic intellіgent personal supercomputer of hybrid architecture Inparkom_pg for the mathematical modeling of processes in the defense industry, engineering, construction, etc. was developed. Intelligent software for the automatic research and tasks of computational mathematics with approximate data of different structures was designed. Applied software to provide mathematical modeling problems in construction, welding and filtration processes was implemented.
Keywordsapproximate data, computational mathematics, hybrid architecture, intelligent computer, mathematical modeling
References

1. Molchanov I.N. Machinye metody reshenija prikladnyh sadach. Algebra, priblizhenie funkcij. Kyiv: Naukova dumka (Scientific thought), 1987 [in Russian]. 
2. Khimich A.N. Оtsеnki vozmushchеnii dlja rеshеnija zаdаchi naimen'shikh kvadratov. Kibernetika i sistemnyi analiz (Cybernetics and systems analysis). 1996. 3: 95— 102 [in Russian]. 
3. Khimich A.N. Оtsеnki pоlnоi pogreshnоsti reshеnija sis tem lineinykh аlgebraichеskikh uravnenii dlja matrits proizvol'nogo ranga. Komp’jutеrnaja matematika (Computer mathematics). 2002. 2: 41—49 [in Russian]. 
4. Khimich A.N., Voitsekhоvsky С.А., Brusnikin V.N. О dos tovernosti lineinykh matematicheskikh modelei s prib lizhonno sadannymi iskhodnymi dannymi. Ma tema ticheskie mashiny i sistemy (Mathematical Machines and Systems). 2004. 3: 54—62 [in Russian]. 
5. Mikhalevich V.S., Molchanov I.N, Sergienko I.V., Bik N.A., Burlaka E.N., Burchak O.T., Viznjuk G.I., Vino ku rova I.P., Galba E.F., Geets E.G., Gerasimova T.A., Gersho vich V.I., Gorlach S.P., Guljanitskii L.A., Zuba tenko V.S., Kalenchuk-Parkhanova Zh.A., Kapitonova J.V., Kaspshchitskaja M.F., Klimashenko J.A., Kuksa A.I., Levchenko I.S., Letichenskii A.A., Luchka A.J., Mazira G.P., Nezlina A.J., Nesterenko A.N., Nikolenko L.D., Noshchen ko O.N., Orlova K.F., Platon E.V., Pogrebinskii S.B., Reshetukha I.V., Rudich O.V., Rjabtsev V.E., Se men chenko S.P., Stiranka A.I., Tukalevskaja N.I., Khimich A.N., Khodzinskii F.I., Chernenko A.C., Chistjakova T.V., Shashkina S.I., Shor N.Z., Jakovlev M.F. Chislennye metody dlja mnogoprotsessornogo vychislitel’nogo kompleksa ES. Pod red. I.N. Molchanova. Moskva: VVIA im. prof. N.E. Zhukovskogo (M: Air Force Academy named after Zhu kovsky professor), 1986 [in Russian]. 
6. Molchanov I.N, Khimich A.N., Popov A.V., Gera si mova T.A., Nesterenko A.N., Yakovlev M.F. Ob effektivnoi realizatsii vychislitel’nykh algoritmov na MIMD-komp’ju terakh. Iskusstvennyi intellect (Artificial intel li gence). 2005. 3: 75—184 [in Russian]. 
7. Khimich A.N., Molchanov I.N., Popov A.V., Chis tja kova T.V., Yakovlev M.F. Parallel’nye algoritmy reshenija zadach vychislitel’noi matematiki. Kyiv: Naukova dumka (Scientific thought), 2008 [in Russian]. 
8. Molchanov I.N. Problemy intellektualisatsii MIMDkomp’juterov. Kibernetika i sistemnyi analiz (Cybernetics and systems analysis). 1998. 1: 37—46 [in Russian]. 
9. Molchanov I.N. Intellektual’nye komp’jutery — sredstvo isledovanija i reshenija nauchno — tekhnicheskikh zadach. Kibernetika i sistemnyi analiz analiz (Cybernetics and systems analysis). 2004. 1: 175—179 [in Russian]. 
10. Sergienko I.V., Molchanov I.N., Khimich A.N. In tel lektual’nye tekhnologii vysokoproizvoditel’nykh vychis le nii. Kibernetika i sistemnyi analiz (Cybernetics and systems analysis). 2010. 5: 64—176 [in Russian]. 
11. Molchanov I.N, Mova V.I., Strjuchenko V.A. Intel lektual’nye komp’jutery dlja issledovanija i reshenija nauchno-tekhnicheskikh sadach — novoe napravlenie v raz vitii vychislitel’noi tekhniki. Zv’jazok (Communication). 2005. 7: 45—46 [in Russian]. 
12. Perevozchikova O.L., Tulchinsky V.G., Yushchenko P.A. Postroenie i optimizatsija parallel’nykh komp’juterov dlja obrabotki bol’shikh objemov dannykh. Kibernetika i sistemnyi analiz (Cybernetics and systems analysis). 2006. 4: 117—129 [in Russian]. 
13. Molchanov I.N., Perevozchikova O.L., Khimich A.N. Inparcom-16 — Intellektual’naja rabochaja stantsija. Kiber netika i sistemnyi analiz (Cybernetics and systems analysis). 2007. 3: 51—55 [in Russian]. 
14. Semerenko V.R., Falfushinsky V.V., Yushchenko R.A. Con struction of the job management system for family Inparkom clusters. In Proc. 3th International conference «TAAPSD’2006». May Kyiv, 2006 [in Russian]. 
15. Molchanov I.N, Khimich A.N., Mova V.I., Pe re voz chikova O.L., Strjuchenko V.A., Popov A.V., Chis tja ko va T.V., Yakovlev M.F., Gerasimova T.A., Zubatenko V.S., Gro movskii A.V., Nesterenko A.N., Poljanko V.V., Ru dich O.V., Yushchenko R.A., Nikolaichuk A.A., Gorodetskii A.S., Slo bodjan Ja.E. Geraimovich Ju.D. Chislennoe prog rammnoe obespechenie intellektual’nogo MIMD-komp’jutera Inparcom. Kyiv: Naukova dumka (Scientific thought), 2007 [in Russian]. 
16. Kaplun A.B., Morozov E.M., Olfer’eva M.A. ANSYS v ru kakh inzhenera: Prakticheskoe rukovodstvo. (ANSYS in the hands of the engineer: A Practical Guide). Moskva: Editorial URSS, 2003 [in Russian]. 
17. Gorodetsky A.S., Evzerov I.D. Komp’juternye modeli konstruktsii (Computer models of structures). Kyiv: FACT, 2007 [in Russian]. 
18. Khimich A.N., Poljanko V.V., Popov A.V., Rudich O.V. Reshenie zadach rascheta prochnosti konstruktsii na MIMDkompjutere. Iskusstvennyi intellekt (Artificial Intel li gence). 2008. 3: 750—760. 
19. Bilous M.V. Finite solver Nedra-3D: modeling of water filtration in the space-planned staging. In Proc. The International Conference «The Issules of Calculation Opti mization (ISCOPT XLII)», September 21—25, 2015, Transcarpathian region, Mukachevo district, town. Chynadiyevo. 
20. Velikoivanenko E.A., Milenin A.S., Popov A.V. Sidoruk V.A., Khimich A.N. Metody i tekhnologii para lel’- nykh vychislenii dlja matematicheskogo modelirovanija naprjazhonno-deformirovannogo sostojanija konst ruktsii s uchetom vjazkogo razrushenija. Problemy uprav lenija i informatiki (Journal of Automation and Infor mation Sciences). 2014. 6: 42—52 [in Russian].