Application of New Technical Decisions in the Industrialflax Production

TitleApplication of New Technical Decisions in the Industrialflax Production
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsBerezovsky, Yu.V
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin12.04.051
Volume12
Issue4
SectionThe World of Innovations
Pagination51-68
LanguageUkrainian
Abstract
The use of flax and flax-containing products in the economy and industry, increase in its production requires changing the qualitative and quantitative properties of flax fiber. The article established the features of the effects of timber and other non-fibrous impurities of stem material on the fiber integrity during deformation of plant stems in the flax processing. It is shown that constructive changes in technological equipment of bast raw material processing affected the results of stem material treatment, especially the degree of purity of the obtained fibrous product.
Keywordscleaning, equipment, fibre, flax, processing, production, quality, raw material
References

1. Horach O.O. Rozrobka tekhnolohii oderzhannia tresty iz solomy l’onu olijnoho z vykorystanniam shtuchnoho zvolozhennia (Technology development of trust reception from straw of oil flax with the use of artificial irrigation). Kherson: KNTU, 2009 [in Ukrainian]. 
2. Zhyvetyn V.V., Gynzburg L.N. Maslychnыj len y ego kompleksnoe razvytye. (Oilseed flax and its complex development). Moscow: TSNIILKA, 2000 [in Russian]. 
3. Chekhov A.V., Lapa O.M., Mishchenko L.Iu., Poliakova I.O. Lon oliinyi: biolohiia, sorty, tekhnolohiia vyroshchuvan nia (Oil Flax: biology, varieties, growing technology). Kyiv: Ukrainska akademiia ahrarnykh nauk. Instytut oliinykh kultur (Institute of Oilseed Crops of the Ukrainian Academy of Agricultural Sciences), 2007 [in Uk rainian]. 
4. Roi O.O., Tikhosova H.A. Perspektyvy kompleksnoho vykorystannia oliinoho lonu. Lehka promyslovist (Fashion & Textiles Industry). 2008, 2: 47 [in Ukrainian]. 
5. Maslianyi O. A lon tsvite syno, syno i na Pivdni Ukrainy. Propozytsiia (Proposition). 2003, 2: 40—41 [in Ukrainian]. 
6. Korotych P. Lon — nova perspektyva v rodyni oliinykh. Propozytsiia (Proposition). 2006, 2: 36 [in Ukrainian]. 
7. Levkovska T.V. Analiz syrovynnoi bazy tekstylnoi promyslovosti Ukrainy na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky. Biznes-navihator (Business Navigator). 2013, 1(30): 91—99 [in Ukrainian]. 
8. Boiko H.A. Tovaroznavcha otsinka zmishanoi priazhi z voloknamy lonu oliinoho dlia trykotazhnykh vyrobiv (Commodity grade mixed yarn fibers from flax oil for knitwear). Lutsk: LNTU, 2014 [in Ukrainian].
9. Maslak O. Pryvablyvist oliinoho lonu. Ahrobiznes so hodni (Agribusiness today). 2015, 4(299) [in Ukrainian]. 
10. Evdokymova Zh.V., Votchynykova S.N. Volshebnyk sy nyj len. Perspektyva (Perspective). 07.12.2001 [in Russian]. 
11. Makarenko P.M. Rynkova transformatsiia ahrarnoho sektora: teoriia i praktyka (The market transformation of the agricultural sector: theory and practice). Za porozhye: ZNU, 2006 [in Ukrainian]. 
12. Povazhnyj A.S., Batchenko L.O., Djatlova Ju.V. Go sudarstvennaja podderzhka razvitija agrarnogo sektora jekonomiki: opyt i sovremennye tendencii (State-owned agricultural sector development support Economy: Experience and its contemporary trends). Collection of scientific works of Donetsk State University of Management: State control of economic development of the region and enterprises. 2004, V (38): 40—46 [in Russian]. 
13. Fedosova N.M. Issledovanie svojstv l’na-mezheumka i obo snovanie metoda prognozirovanija ego tehnologicheskoj cennosti (Studying the properties of flax-in termediate and justification of the method of forecasting its technological value). Kostroma: KGTU, 2002 [in Russian]. 
14. Berezovskyi Iu.V. Otsinka peredumov rozvytku rynku tovariv z lonu v Ukraini. Tovaroznavchyi visnyk (Commodity Bulletin). 2014. 7: 19—27 [in Ukrainian]. 
15. Pashyn E.L., Fedosova N.M. Tehnologycheskoe kachestvo y pererabotka l’na-mezheumka (Technological quality and processing of flax-intermediate). Kostroma: VNIILK, 2003 [in Russian]. 
16. Fedosova N.M., Peshkova A.S. Anatomycheskoe stroenye maslychnogo l’na. Dostyzhenyja nauky y tehnyky APK (Achievements of science and technics APC) 2005, 10: 17—18 [in Russian]. 
17. Smyrnova V.A., Fedosova N.M., Rysakov D.S. Ys sle dovanye dekortykacyonnoj sposobnosty solomы mas lychnogo l’na. Nauchnye trudy molodyh uchenyh KGTU (Scientific works young scientists of KGTU) 2007, 2 (1): 54—58 [in Russian]. 
18. Obzor sostojanyja tekstyl’noj otrasly. L’njanaja podotrasl’. Kotonyzyrovannыj len. Perspektyva (Perspective). 2001—2002 [in Russian].
19. Stokozenko V.G., Gubyna S.M. Kotonyzacyja po-nauchnomu, yly kak sэkonomyt’ l’njanoe syr’e y rasshyryt’ assortyment tkanej. Perspektyva (Perspective). 28.12.00 [in Russian]. 
20. Smyrnov A.A. Modelyrovanye processa droblenyja kompleksov tehnycheskogo l’njanogo volokna (Simulation of the crushing process of complexes technical flax fiber). Kostroma: KGTU, 2008 [in Russian]. 
21. Holovenko T.M. Rozroblennia tekhnolohii pererobky stebel tresty lonu oliinoho z metoiu oderzhannia netkanykh materialiv (Processing technology development trusts stalks of flax oil to produce nonwovens). Kherson: KNTU, 2013 [in Ukrainian]. 
22. Hiliazetdinov R.N. Rozvytok naukovykh osnov stvorennia innovatsiinykh tekhnolohii pervynnoi pererobky lub’ianykh kultur (Development of scientific bases of creating innovative technology of primary processing of bast crops). Kherson: KNTU, 2009 [in Ukrainian]. 
23. Valko P.M. Udoskonalennia tekhnolohii oderzhannia tipanoho llianoho volokna z vykorystanniam ochyshchuvalnykh valkiv (Improving the technology of flax fiber tipanoho using cleaning rolls). Kherson: KNTU, 2011 [in Ukrainian]. 
24. Petrachenko D.O. Udoskonalennia protsesiv formuvannia sharu lonotresty do mekhanichnoi pererobky (Improving the process of forming a layer flax raw material to mechanical processing). PhD (Tec.) Kherson, 2014 [in Ukrainian]. 
25. Muravynets Iu.V. Udoskonalennia tekhnolohii pererob ky llianoi tresty za rakhunok modernizatsii m’ialno-tipalnykh ahrehativ (Improving processing technologies flax trusts by modernization scutching aggregates). PhD (Tec.) Kherson, 2014 [in Ukrainian]. 
26. Patent of Ukraine N 85880. Berezovsky Yu.V. Roll of crumple machine [in Ukrainian]. 
27. Patent of Ukraine N 88838. Berezovsky Yu.V. Crumple roll for stems by bast crops [in Ukrainian]. 
28. Patent of Ukraine N 82940. Berezovsky Yu.V. Cleaning unit of flax raw material of crumple aggregate [in Ukrainian]. 
29. Patent of Ukraine N 70313. Berezovsky Yu. V. Cleaning unit of flax raw material of crumple aggregate [in Uk rainian].