Geological Sciences in Academic Publications

TitleGeological Sciences in Academic Publications
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsRadchenko, AI, Didenko, Yu.V
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin12.03.014
Volume12
Issue3
SectionGeneral Problems of the Modern Research and Innovation Policy
Pagination14-26
LanguageUkrainian
Abstract
Using materials of annual reports made by scientific institutions of the NAS of Ukraine, annual annotated book catalogues and catalogues of periodicals of the NAS of Ukraine scientific geological publications issued in 2005-2015 are analyzed. The contribution of publishing products issued by geology-oriented institutions to the general totality of the Academy’s publications is noted. The distribution of publishing products of geology-oriented institutions within the criteriaof publication type and separately foreign publications is considered.The participation of geology-oriented institutions of the NAS of Ukraine in all-academic publishing projects within the framework of the state order of the NAS of Ukraine is presented. The results of collaboration between Publishing House «Akademperiodyka» of the NAS of Ukraine and nonNASU geology-oriented institutions are described. The modern state of academic scientific geology-oriented periodicals is analyzed and the main attention is drawn to the journals of the Earth Sciences Department of the NAS of Ukraine.
KeywordsEarth Sciences Department, geological sciences, National Academy of Sciences of Ukraine, scientific periodicals, scientific publications
References

1. Vakarenko O.G. Rol Vydavnychoho domu «Akadem periodyka» Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy u roz vytku suchasnoi naukovoi periodyky. Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori (Science Ukraine in the global information space). 2010, 3: 7—9 [in Ukrainian]. 
2. Vakarenko O.G., Radchenko A.I. Scientific publishing the National Academy of Sciences of Ukraine 2002—2011. Kyiv: Akademperiodyka, 2013 [in Ukrainian]. 
3. Vakarenko O.G. Kontseptualni zasady formuvannia sehmenta vydavnychoi produktsii NAN Ukrainy v elekt ronnomu seredovyshchi. Nauka Ukrainy u svitovomu in formatsiinomu prostori (Science Ukraine in the global in formation space). 2014, 10: 5—10 [in Ukrainian]. 
4. Didenko Yu.V. Dynamika vidobrazhennia ukrainskoi akademichnoi periodyky v elektronnomu prostori (za rezul tatamy prodovzhuvanykh monitorynhovykh do slidzhen). Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori (Science Ukraine in the global information space). 2013, 8: 87—91 [in Ukrainian]. 
5. Didenko Yu.V. Predstavlennia zhurnaliv NAN Ukrainy u svitovykh naukometrychnykh bazakh. Nauka Ukrai ny u svi tovomu informatsiinomu prostori (Science Ukraine in the global information space). 2011, 5: 71—80 [in Ukrainian]. 
6. Didenko Yu.V., Yazvynska M.V. Dynamika vidob ra zhennia ukrainskoi akademichnoi periodyky v elektronnomu prostori. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. (Herald of the NAS of Ukraine). 2012, 12: 66—71 [in Ukrainian]. 
7. Mryglod O.I. Elementy kilkisnoho analizu naukovykh periodychnykh vydan. Nauka Ukrainy u svitovomu in formatsiinomu prostori (Science Ukraine in the global in formation space). 2014, 10: 19—28 [in Ukrainian]. 
8. Radchenko A.I. Naukova periodyka: tendentsii ta problemy vypusku i rozpovsiudzhennia.Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. (Herald of the NAS of Ukraine). 2010, 2: 45—49 [in Ukrainian]. 
9. Radchenko A.I. Periodyka maibutnoho — paperova chy elektronna? Nauka ta naukoznavstvo. (Science and science of science). 2010, 2: 46—50 [in Ukrainian]. 
10. Radchenko A.I. Stan vykhodu zhurnaliv Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. Konsultatsiino-metodychna diialnist Naukovo-vydavnychoi rady NAN Ukrainy u vyrishenni aktualnykh pytan naukovoi periodyky. Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori (Science Ukraine in the global information space). 2010, 3:10—15 [in Ukrainian]. 
11. Radchenko A.I. Pro naukovyi zhurnal, VAK Ukrainy ta naukometrychni systemy (do pytannia pro vymohy do naukovykh periodychnykh fakhovykh vydan). Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori (Science Ukraine in the global information space). 2012, 6: 45—52 [in Ukrainian].
12. Radchenko A.I., Didenko Yu.V. Zarubizhna vydavnycha naukova produktsiia Natsionalnoi akademii nauk Uk rainy (1995—2012 rr.). Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. (Herald of the NAS of Ukraine). 2013, 7: 75—82 [in Ukrainian]. 
13. Radchenko A.I., Yatskiv T.M. Uprovadzhennia systemy tsyfrovykh identyfikatoriv DOI: postup i dosvid. Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori (Science Ukraine in the global information space). 2014, 10: 41— 46 [in Ukrainian]. 
14. Yazvynska M.V. Vydavnycha produktsiia NAN Ukrainy na veb-resursi «Naukovi publikatsii i vydavnycha diialnist NAN Ukrainy» (www.publications.nas.gov.ua). Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori (Science Ukraine in the global information space). 2013, 8: 92—97 [in Ukrainian].
15. Yazvynska M.V. Akademichna periodyka u katalohakh NAN Ukrainy: retrospektyvnyi ohliad, tendentsii zmin, problemy. Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori (Science Ukraine in the global information space). 2014, 10: 78—84 [in Ukrainian]. 
16. Yatskiv Ya.S., Radchenko A.I. Pro efektyvnist vydannia naukovykh zhurnaliv v Ukraini. Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. (Herald of the NAS of Ukraine). 2012, 6: 62—67 [in Ukrainian].