Technology of Anticorrosive Protection of Steel Constructions by Coatings Based on Rapid– Hardening Bitumen-Latex Emulsion

TitleTechnology of Anticorrosive Protection of Steel Constructions by Coatings Based on Rapid– Hardening Bitumen-Latex Emulsion
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsNykyforchyn, HM, Chervatyuk, VA, Marukha, VI, Slobodyan, ZV, Kushnir, ІM, Stehnovych, LV
Short TitleNauka innov.
DOI10.15407/scin12.01.032
Volume12
Issue1
SectionScientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Pagination32-40
LanguageUkrainian
Abstract
The recipes of rapid—hardening bitumen-latex emulsions and coatings on its base are created, in-laboratory tests of their physical, chemical and anticorrosive properties are carried out. The technology of anticorrosive protection and the installation technical documentation for making of aqueous bitumen-latex emulsion is developed, installation is mounted and a pilot lot of rapid—hardening emulsion is produced. Experimental-industrial approbation of the technology of coating formation on pipes in oil and gas industry is carried out.
Keywordsadhesion, anticorrosive coating, bitumen-latex aqueous emulsion, emulgator, inhibitor, initiator
References

1. Nykyforchyn G.M., Poljakov S.G., Chervatjuk V.A. Micnist’ i dovgovichnist’ naftogazovyh truboprovodiv i rezervuariv. L’viv: SPOLOM, 2009. Tom 11 [in Ukrainian]. 
2. Chervatjuk V.A., Perminova I.M. Suchasni tendencii’ u za stosuvanni protykorozijnyh pokryttiv dlja zahystu magistral’nyh naftogazoprovodiv ta rezervuariv. Fiz.-him. mehanika materialiv. Spec. vypusk N 8. L’viv, IFTUNG, 2010. Tom 2: 625—630 [in Ukrainian]. 
3. Chervatjuk V.A., Kushnir I.M. Perspektyvy vyko rystannja zahysnyh pokryttiv na osnovi vodnyh bitumno-po limernyh emul’sij dlja antykorozijnogo zahystu ob’jektiv naftogazovogo kompleksu. Fiz.-him. mehanika materialiv. Spec. vypusk N 9. L’viv, IFTUNG, 2012. Tom 2: 677— 683 [in Ukrainian]. 
4. Chervatjuk V.A., Kushnir I.M. Protykorozijni pokryvy na osnovi vodnoi’ bitumno-polimernoi’ kompozycii’ z ve lykoju shvydkistju formuvannja. Fiz.-him. mehanika materialiv. 2013, N 3: 110—113 [in Ukrainian]. 
5. Chervatjuk V.A., Kushnir I.M., Vollis O.Je. Systema antykorozijnogo pokryttja na osnovi bitumno-polimernoi’ kompozycii’. L’viv: Vydavnyctvo NU «L’vivs’ka politehnika», Visnyk «Himija, tehnologija rechovyn ta i’h zasto suvannja», 2013: 261—264 [in Ukrainian]. 
6. Rozenfel’d I.A., Rubinshtejn F.I. Antikorrozionnye gruntovki i ingibirovannye lakokrasochnye pokrytija. Moskvs: Himija, 1980 [in Russian]. 
7. Serednickij Ja.A., Mindjuk A.K., Celjuh O.I. i dr. Povyshenie zashhitnyh harakteristik bitumnyh pokrytij mo difikaciej ingibitorami korrozii. Fiz.-him. mehanika materialov. 1986, N 6: 88—91 [in Russian]. 
8. Slobodjan Z.V., Vasylyk A.V., Zhovnirchuk V.M. ta in. Vplyv ingibitora Nefgan-1 na korozijnu ta biologichnu aktyvnist’ gruntiv. Fiz.-him. mehanika materialiv. 1999, N 6: 85—87 [in Ukrainian]. 
9. Nykyforchyn G., Maglatjuk L., Vrecena N., Slobodjan Z. Novi spoluky hromat, molibdat i vol’framat 1,2,3 ben zotryazoliju jak polifunkcional’ni ingibitory korozii’. Visn. Ternop. derzh. tehn. un-tu. 2006, 11(1): 17—24 [in Uk rainian]. 
10. GOST 11501—78. Bitumy neftjanye. Metod opredelenija glubiny pronikanija igly [in Russian].