11(5)04

Nauka innov. 2015, 11(5):43-48 
https://doi.org/10.15407/scin11.05.043

I.P. Zharkov1, V.Ye. Kutniy2, A.V. Rybka2, S.P. Palamarchuk1, V.V. Safronov1, A.V. Selivanov1, A.I. Solonetskiy1, V.A. Khodunov1, G.O. Kholomeev2
1Institute of Physics, NАS of Ukraine, Kyiv
2National Scientific Center «Kharkiv Institute of Physics & Technology», NAS of Ukraine, Kharkiv 

 

Thermoregulated Nitric Cryosystem for Cooling Gas-Filled Detectors of Ionizing Radiation

Section: Scientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Language: Ukrainian
Abstract: Cryosystem for cooling and filling of gas-filled detectors of ionizing radiation with compressed inert gas on the basis of wide-nitrogen cryostat, which provides detetector temperature control in a range of 173 — 293 K and its stabilization with accuracy of ± 1°. The work was carried out within the Ukraine — NATO Program of Collaboration, Grant SfP #984655.
Keywords: cryosystem, nitrogen, temperature control, temperature stability, gas-filled radiation detectors.

Full text (PDF)

References:
1. Skubenko M.A., Zharkov I.P., Zhyrko Ju.I., Safronov V.V. Minikriostatna systema MK-80 dlja zmenshennja temnovyh shumiv fotoelektronnyh pidsyljuvachiv. Mater. UII Mizhnarodnoi’ shkoly-koferencii’ Aktual’ni problemy fizyky napivprovidnykiv. Drogobych, DPU, 28.09. 01.10.2010: 229—230 [in Ukrainian].
2. Zharkov Y.P., Zhyrko Ju.Y., Maslov V.A. ta in. Malogabarytnoe ustrojstvo ohlazhdenyja fotoelektronnyh umnozhytelej. Nauchnoe pryborostroenye. 2011. 21(1): 120-124 [in Ukrainian].
3. Pat. Ukrai’ny N56983 Kriostat dlja fotoelektronnyh pidsyljuvachiv MPK G05D 23/30 / Zharkov I.P., V.O Maslov, V.O. Hodunov, A.G. Chmul’ [in Ukrainian].
4. Pat. Ukrai’ny N797425 Termoregul’ovanyj azotnyj kriostat dlja fotoelektronnyh pryjmachiv riznogo typu MPK G05D23/00 / Zharkov I.P., Safronov V.V., Selivanov O.V., Hodunov V.O [in Ukrainian].