11(3)02

Nauka innov. 2015, 11(3):12-20
https://doi.org/10.15407/scin11.03.012

V.S. Krivtsov, V.V. Voronko, V.Ye. Zaytsev
M.Je. Zhukovskogo Natsіonalny aerokosmіchny unіversitet «HAI», Kharkiv

 

Advanced Prospects for Development of Aircraft Assembly Technology

Section: Celebrating the 10th Anniversary of the Journal
Language: Russian
Abstract: On the basis of theoretical studies carried out by the method of virtual bases the concept of automated assembly of aircraft structures, specialized readjustable devices with CNC and robotic systems was created. The principles of automated assembly of aircraft manufacturing enterprise using robotic system are proved.
Keywords: automated assembly production, robotic systems, specialized readjustable devices with CNC, method of virtual bases.

References:
1. Kryvcov V.S., Vorob’ev Ju.A., Voron’ko V.V., Zajcev V.E. Metod avtomatyzyrovannoj konvejernoj sborky planera samoleta. Sb. nauch. trudov «Otkritie informacyonnse y kom p’juternse yntegryrovannse tehnologyy». Nac. aerokosm. un-ta im. N.E. Zhukovskogo «HAY». Har’kov, 2012, Vyp. 55: 5—13 [in Russian].
2. Voron’ko V.V. Nauchnie osnovi avtomatyzyrovannoj sborky avyacyonnih konstrukcyj v uslovyjah opitnogo y edynychnogo proyzvodstva. dys. doktora teh. nauk: 05.07.02. Har’kov, 2014 [in Russian].
3. Voron’ko V.V., Shostak Y.V. Avyacyonno-kosmycheskaja tehnyka y tehnologyja. 2013, N1(98): 102—107 [in Russian].
4. Voron’ko V.V., Vorob’ev Ju.A., Kornylov L.N., Voron’ko Y.A. Osobennosty podgotovky samoletostroytel’nogo proyzvodstva za rubezhom. Zb. nauk. pr. Systemy upravlinnja, navigacii’ ta zv’jazku. DP «CNDI navigacii’ i upr.». Kyiv, 2012, Vyp. 4 (24): 29—39 [in Russian].
5. Voron’ko V.V., Vorob’ev Ju.A., Grygorenko O.V. Nechetkaja model’ formyrovanyja vyrtual’nih baz robotom-ma nypuljatorom pry konvejernoj sborke planera samoleta. Zb. nauk. pr. «Systemy obrobky informacii’». M-vo oborony Ukrai’ny, Hark. un-t povitr. syl im. Ivana Kozheduba. Harkiv, 2012, Vyp. 7 (105): 64—68 [in Russian].
6. Voron’ko V. V. Avyacyonno-kosmycheskaja tehnyka y tehnologyja. 2013, N2 (99): 21—24 [in Russian].
7. Voron’ko V.V., Vorob’ev Ju.A., Shevel’ V.V., Profatylova A.S. Programmnoe obespechenye komp’juternoj vyzualyzacyy processa avtomatyzyrovannoj sborky ploskyh uzlov planera samoleta. Sb. nauch. tr. «Otkritie ynformacyonnie y komp’juternie integryrovannie tehnologyy». M-vo obra zovanyja y nauky, molodezhy y sporta Ukrayni, Nac. aerokosm. un-t ym. N. E. Zhukovskogo «HAY». Har’kov, 2013, Vyp. 60: 93—99 [in Russian].