2015.11(3)

Celebrating the 10th Anniversary of the Journal

S.Ye. Sheykin, I.M. Pohrelyuk, D.V. Iefrosinin, I.Yu. Rostotskiy, D.A. Sergach
The Use of Titanium in the Friction of Artificial Joints
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2015, 11(3):5-12
https://doi.org/10.15407/scin11.03.005
Abstract | Full text (PDF)

V.S. Krivtsov, V.V. Voronko, V.Ye. Zaytsev
Advanced Prospects for Development of Aircraft Assembly Technology
Language: Russian
Nauka innov. 2015, 11(3):12-20
https://doi.org/10.15407/scin11.03.012
Abstract | Full text (PDF)

 

Scientific Basis of Innovation Activity

А.А. Коzhevnikov, А.К. Sudakov, A.Yu. Dreus
Scientific Bases of Innovation Technology of Drill-Hole Equipment by Cryogenic-Gravel Filters
Language: Russian
Nauka innov. 2015, 11(3):23-38
https://doi.org/10.15407/scin11.03.023
Abstract | Full text (PDF)

T.N. Burushkina, V.V. Ratushniak, V.I. Kolychev, V.M. Prepodobnyi, Yu.A. Plotnikov
Preparation and Properties of Highly Dispersed Foodstuffs from Raw Vegetable Materials
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2015, 11(3):39-50
https://doi.org/10.15407/scin11.03.039
Abstract | Full text (PDF)

 

Scientific and Technical Innovative Projects
of National Academy of Sciences of Ukraine

Yu.L. Zabulonov, Yu.V. Litvinenko, V.M. Kadoshnikov, E.V. Alekseeva, V.M. Burtnyak, L.A. Odukalets, N.A. Borodina
New Approaches to Cleaning Liquid Radioactive Waste
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2015, 11(3):53-67
https://doi.org/10.15407/scin11.03.053
Abstract | Full text (PDF)

V.V. Turov, T.V. Krupskaya, V.M. Barvinchenko, N.A. Lipkovska, Ye.V. Yukhymenko, M.T. Kartel
Protective Action Mechanism of «EKOSTYM» Nanocomposite for Presowing Treatment of Seeds
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2015, 11(3):68-76
https://doi.org/10.15407/scin11.03.068
Abstract | Full text (PDF)

 

The World of Innovations

B.V. Zalizniak
Start Working, Ladies and Gentlemen!
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2015, 11(3):79-80
https://doi.org/10.15407/scin11.03.079
Abstract | Full text (PDF)

V.S. Kryvtsov, А.V. Gorbenko, V.S. Kharchenko
Innovative Education and Science in Information Technologies: Experience of M.Ye. Zhukovsky National Aerospace University «KhAI»
Language: Ukrainian
Nauka innov. 2015, 11(3):81-84
https://doi.org/10.15407/scin11.03.081
Abstract | Full text (PDF)

 

Information section

Our Authors
Nauka innov. 2015, 11(3):85-86
Full text (PDF)