11(2)03

Nauka innov. 2015, 11(2):33-36
https://doi.org/10.15407/scin11.02.033

O. Ponomarenko, A. Brik, N. Dudchenko, O. Yushin
Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and ore Formation, NAS of Ukraine, Kyiv

 

Method for Transformation of Weakly Magnetic Minerals (Hematite, Goethite) into Strongly Magnetic Mineral (Magnetite) to Improve the Efficiency of Technologies for Oxidized Iron Ores Benefication

Section: Scientific and Technical Innovative Projects of National Academy of Sciences of Ukraine
Language: Ukrainian
Abstract: A new method for relatively simple transformation of weakly magnetic minerals (goethite (α-FeOOH) and hematite (α-Fe2O3)) into strongly magnetic mineral (magnetite (Fe3O4)) was developed. It was shown, that transformation of structure and magnetic characteristics of go ethite and hematite are realized in the presence of starch at relatively low temperatures (in the range of 300—600 °С). Obtained results open up new possibilities for development of effective technologies for oxidized iron ore beneficiation.
Key words: magnetite, hematite, goethite, structure transformation.

References:
1. Ponomarenko A.N., Brik A.B., Dudchenko N.A., Yushyn A.A. Novye enerho- y materyalosberehaiuschye tekhnolohyy sozdanyia zhelezorudnykh kontsentratov yz okyslennykh y dyspersnykh zheleznykh rud. Materialy druhoi mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Heomekhanichni aspekty ta ekolohichni naslidky vidpratsiuvannia rudnykh pokladiv». Vydavnychyj tsentr Kryvoriz’koho nats. un-tu, 2012, pp. 197—198 [in Ukrainian].
2. Rukovodstvo po neorhanycheskomu syntezu. Moskva: Myr, 1985, T.5, p. 1751 [in Russian].