11(2)01

Nauka innov. 2015, 11(2):5-19
https://doi.org/10.15407/scin11.02.005

Ya.V. Kotlyarevskyy1, S.I. Kniaziev2, A.V. Melnikov3
1 Postgraduate Studies Institute of Academy of Financial Management, Kyiv
2 Department of Economics, NAS of Ukraine, Kyiv
3 Ukrainian Academy of Printing, Lviv

 

Development Directions of Innovative Processes in Publishing and Printing Industry

Section: Scientific Basis of Innovation Activity
Language: Ukrainian
Abstract: Provision of innovative development of publishing and printing industry in the context of global trends is investigated. Generalized characteristic of organizational and economic relations arising due to development of publishing and printing spheres on the basis of innovation is presented; an attempt to evaluate their impact and the prospects for the national economy is made.
Key words: publishing and printing industry, economic system, information flow in the system, demand index for printed products, state regulation of innovation development.

References:
1. Antoniuk L.L., Poruchnyk A.M., Savchuk V.S. Innovatsii: Teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsii. Kyiv: KNEU, 2003 [in Ukrainian].
2. Benedykov M.A., Frolov Y.E. Rynky vysokotekhnolohycheskoj produktsyy : Tendentsyy y perspektyvy razvytyia. Marketynh v Rossyy y za rubezhom, 2001, 2:57—71 [in Russian].
3. Innovatsyonnyj menedzhment. pod. red. P.N. Zavlyna, A.K. Kazantseva, L.E. Myndely. Moskva: TsYSN, 1998 [in Russian].
4. Kotliarevskyj Ya.V., Shtanhret A.M., Melnykov A.V. Tendentsyy sovremennoho etapa razvytyia ynnovatsyj na Ukrayne. Problemy ekonomyky y menedzhmenta, 2014, No 3(31):60—70 [in Russian].
5. Melnykov A.V., Shtanhret A.M., Kotliarevskyj Ya.V. Sostoianye, kliuchevye problemy, faktory razvytyia ynnovatsyonnoj sfery v Ukrayne. Menedzhment y byznes-admynystryrovanye, 2014, 1:131—141 [in Russian].
6. Pavlenko I.A., Honcharova N.P., Shvydanenko H.O. Ekonomika ta orhanizatsiia innovatsijnoi diial’nosti. Kyiv: KNEU, 2002 [in Ukrainian].
7. Porter M.E. Stratehiia konkurentsii: Metodyka analizu haluzej i diial’nosti konkurentiv. Kyiv: Osnovy, 1997 [in Ukrainian].
8. Kyppkhan H. Entsyklopedyia po pechatnym sredstvam ynformatsyy. Moskva: MHUP, 2003 [in Russian].
9. Melnykov A.V., Semeniuk E.P. Ynformatsyonnaia revoliutsyia y sovremennaia polyhrafyia. Nauchno-tekhn. inf. Ser. 1. Orh. i metodyka ynform. raboty. 2014, 1:1—12 [in Russian].
10. Rozum O.F., Velychko O.M., Melnykov O.V. Taiemnytsi drukarstva: Mynule. Suchasne. Majbutnie. L’viv: Ukr. akad. drukarstva, 2012 [in Ukrainian].
11. Melnykov O.V. Do problemy periodyzatsii rozvytku drukarstva v Ukraini. XI Mizhnar. nauk.-praktychna konf. z problem vyd.-polihr. haluzi, ber. Kyiv: UkrNDI SVD, 2008: 11—14 [in Ukrainian].
12. Kotliarevs’kyj Ya.V., Melnykov O.V. Rozvytok vitchyznianoi polihrafii u konteksti tekhniko-ekonomichnykh ukladiv. Nauk. zap. (Ukr. akad. drukarstva), 2011, No 1 (34): 63—70 [in Ukrainian].
13. Mashtalir R.M. Doslidzhennia vydavnycho-polihrafichnoho kompleksu iak ekonomichnoi systemy. Polihrafiia i vydavnycha sprava, 1977, Vyp.13:93—99 [in Ukrainian].
14. Mashtaler R.M. Ekonomycheskye problemy nauchno-tekhnycheskoho prohressa v polyhrafyy. Moskva: Knyha, 1978: 3—53 [in Russian].
15. Melnykov O.V. Formalizatsiia predmetnoi oblasti upravlinnia vydavnycho-polihra-fichnoiu haluzziu. Tekhnol. i tekhn. Drukarstva, 2013, No 2 (40):99—108 [in Ukrainian].
16. Dyrnyak V., Sztangriet A., Mielnikov A. Rynek poligraficzny Ukrainy. Poligrafika, 2006, 10 (LVIII):72—73 [in English].
17. Melnikov A.V., Semenyuk E.P. The information revolution and the modern printing industry. Scientific and technical information processing, 2014, 41(1):1—11 [in English].
https://doi.org/10.3103/S0147688214010031
18. Vasyl’ev V.Y. Razvytye yzdatel’sko-polyhrafycheskoj tekhnyky. Moskva: Nauka, 1987 [in Russian].
19. Nemyrovskyj E.L. Novye sposoby pechaty. Moskva: Isskustvo, 1956 [in Russian].
20. Tolstoj H.D. Avtomatyzatsyia polyhrafycheskykh proyz vodstvennykh protsessov. Moskva: Knyha, 1970 [in Russian].
21. Tiuryn A.A. Pechatnye mashyny-avtomaty. Moskva: Knyha, 1980 [in Russian].
22. Semeniuk E.P. Ynformatsyonnyj podkhod k poznanyiu dejstvytel’nosty. Kyiv: Nauk. Dumka, 1988 [in Russian].
23. Dobrov H.M. Nauka o nauke: Vvedenye v obschee naukoznanye. Kyiv: Nauk. dumka, 1966 [in Russian].
24. Melnykov A.V., Semeniuk E.P., Kotliarevskyj Ya.V. Prymenenye ynformatsyonnoho podkhoda k analyzu razvytyia polyhrafyy. Visti Akad. inzhener. Nauk, 2010, No 1 (40):40—48 [in Russian].
25. Melnykov O.V., Sen’kivs’kyj V.M., Shtanhret A.M., Semeniuk E.P. Pro zakony rozvytku ta funktsionuvannia vydavnycho-polihrafichnoi haluzi. Tekhnol. i tekhn. Drukarstva, 2013, No 4(42):117—125 [in Ukrainian].
26. Ruzavyn H.Y. Metody nauchnoho yssledovanyia. Moskva: Mysl’, 1974:162—163 [in Russian].
27. Yme R. Reproduktsyonnaia tekhnyka. Moskva: Knyha, 1985: 302—305 [in Russian].
28. Optyka fotohrafycheskykh system : v 2-kh ch. — Ch. II. Osnovy rastrovoho protsessa. sost.: B.A. Shashlov, E.B. Kozlova, Yu.S. Andreev. Moskva: MHUP, 1988:10—13 [in Russian].
29. Havenko S.F., Sen’kivs’kyj V.M., Sen’kiv’ka N. Ye. Intehral’nyj prohnoz iakosti knyzhkovykh vydan’. Nauk. zap. (Ukr. akad. drukarstva), 2012, No 1(38):144—148 [in Ukrainian].
30. Durniak B.V., Shtanhret A.M., Melnykov O.V. Vydavnycho-polihrafichna haluz’ Ukrainy : Stan, problemy, tendentsii. Statystychno-hrafichnyj ohliad. L’viv: Ukr. akad. drukarstva, 2006 [in Ukrainian].
31. Kotliarevs’kyj Ya.V. Upravlinnia innovatsijnym rozvyytkom vydavnycho-polihrafichnoi diial’nosti v protsesi formuvannia ekonomiky znan’. L’viv: Ukr. akad. drukarstva, 2012 [in Ukrainian].
32. Olianyshen T.V., Shtanhret A.M. Pobudova modeli rynku drukovanoi produktsii Ukrainy. Tekhnol. i tekhn. Drukarstva, 2009, 3—4(25—26):151—159 [in Ukrainian].
33. Polyhrafyia Rossyy — shah v tret’e tysiacheletye : [sb. mat.] V.A. Chesnakov, N.V. Sakyian, A.E. Shvarts, Y.N. Smyrennyj y dr. M.: Avhust Borh, 2002 [in Russian].
34. Kotliarevs’kyj Ya.V., Perederiienko N.I., Melnykov O.V. Perspektyvy innovatsijnykh protsesiv u vydavnycho-polihrafichnij haluzi. Nauk. zap. (Ukr. akad. drukarstva), 2009, 1(15):93—102 [in Ukrainian].
35. Vorotyna L.I., Kotliarevs’kyj Ya.V. Stratehiia upravlinnia pidpryiemstvamy vydavnycho-polihrafichnoho kompleksu. L’viv: Ukr. akad. drukarstva, 2012 [in Ukrainian].
36. Stefanov S. Kak vybrat’ sposob y tekhnolohyiu pechaty? Reklamnye tekhnol, 2003, 2:45—49 [in Russian].
37. Kotliarevs’kyj Ya.V. Derzhavne rehuliuvannia innovatsijnoho rozvytku vydavnycho-polihrafichnoi diial’nosti v protsesi formuvannia ekonomiky znan’: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ekon. Nauk. Kyiv, 2014 [in Ukrainian].