1(2)07

Nauka innov. 2005, 1(2):101-108
https://doi.org/10.15407/scin1.02.101

Tutashynskyy V.I.
Ministry of Education and Science of Ukraine

 

Technology Parks of Ukraine: Results  and Problems of the activity

Section: The Technology Parks of Ukraine
Language: Ukrainian

References:
1. Zakon Ukrai'ny "Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny "Pro Derzhavnyj bjudzhet na 2005 rik" ta dejakyh inshyh zakonodavchyh aktiv" [in Ukrainian].
2. Zakon Ukrai'ny. "Pro special'nyj rezhym investycijnoi' ta innovacijnoi' dijal'nosti tehnologichnyh parkiv" [in Ukrainian].
3. Gurzhij A.M., Gusjev V.O., Goncharenko M.F. "Perspektyvy rozvytku systemy tehnologichnyh parkiv Ukrai'ny". Visnyk NADU, 2003, 4:139–149 [in Ukrainian].
4. Musina L.A. Vprovadzhennja innovacijnoi' modeli strukturnoi' perebudovy jak golovnv peredumova pidvyshhennja konkurentospromozhnosti ukrai'ns'koi' ekonomiky. Ynformacyja, analyz, prognoz – strategycheskye richagy effektyvnogo gosudarstvennogo upravlenyja. Materyaly IV Mezhdunorod. nauch.prakt. konf. Kyiv: UkrYNTEY, 2004:3–8 [in Ukrainian].
5. Sovremennye innovacionnye struktury i komercializacija nauki. Izdanie 2-e dopolnennoe i pererabotannoe. Pod red. A.A. Mazura. Har'kov: NTK "Institut monokristalov", 2003 [in Russian].