1(1)02

Nauka innov. 2005, 1(1):34-60
https://doi.org/10.15407/scin1.01.034

V. Chynchykeyev
JSC ”Center for Innovative Technology”, Kyiv

 

Corporation Organization and Management of Innovation

Section: General Questions of Modern Research and Innovation Policy
Language: Russian
Abstract: The main principles of organization and control of innovative activity of corporations are considered. The estimations of the activity of existing financial-industrial groups, holdings, corporations and large companies in Ukraine and abroad are resulted. The different schemes of innovative activity implementation are described. Fundamentals of organization of activity corporate innovative centers in technological area (R&D) are also presented. The step by step schemes of the innovative corporate center activity at stages from R&D up to manufacturing are presented.
Key words: innovations, corporations, research, structure, organization, management, financial and industrial groups.
 

References:
1. Banduryn A.V. Deiatel'nost' korporatsyj. M.: Bukvytsa, 1999 [in Russian].
2. Banduryn A.V. Upravlenye deiatel'nost'iu korporatsyj v Rossyy. Dyssertatsyia na soyskanye uchenoj stepeny doktora ekonomycheskykh nauk. M.: Rossyjskaia akademyia predprynymatel'stva, 2002 [in Russian].
3. Banduryn A.V., Orekhov S.A. Menedzhment fynansovo-promyshlennykh hrupp: Uchebno-praktycheskoe posobye. Moskovskyj hosudarstvennyj unyversytet ekonomyky, statystyky y ynformatyky. M.: MESY, 1999 [in Russian].
4. Vodachek L., Vodachkova O. Stratehyia upravlenyia innovatsyiamy na predpryiatyy. M., 1989 [in Russian].
5. Dolhov S.Y. Hlobalyzatsyia ekonomyky: novoe slovo yly novoe iavlenye? M.: OAO Izd-vo "Ekonomyka", 1998 [in Russian].
6. Zavlyn P.N., Vasyl'ev A.V. Otsenka effektyvnosty ynnovatsyj. M.: Byznes-Pressa, 1998 [in Russian].
7. Innovatsyonnyj menedzhment: Uchebnyk dlia vuzov. S.D. Yl'enkova, L.M. Hokhberh, S.Yu. Yahudyn y dr. Pod red. S.D. Yl'enkovoj. M.: Banky y byrzhy, YuNYTY, 1997 [in Russian].
8. Kuchma L.D. Utvredzhuvaty innovatsijnu model' rozvytku ekonomiky Ukrainy: Vystup Prezydenta Ukrainy L.D. Kuchmy na naukovo-praktychnij konferentsii 21 liutoho 2003. K.: Presa Ukrainy, 2003 [in Ukrainian].
9. Maslenchenkov Yu.S., Tronyn Yu.N. Fynansovo-promyshlennye korporatsyy Rossyy. Orhanyzatsyia, ynvestytsyy, lyzynh. M.: DeKA, 1999 [in Russian].
10. Mezhdunarodnye ekonomycheskye otnoshenyia. M.: YuNYTY, 1999 [in Russian].
11. O FPH Rossyy y Yaponyy. BYKY, 1996, 119 [in Russian].
12. Santo B. Innovatsyia kak sredstvo ekonomycheskoho razvytyia. M.: Prohress, 1990 [in Russian].
13. Fonshtejn N.M. Transfer tekhnolohyj y effektyvnaia realyzatsyia ynnovatsyj. M.: ANKh, 1999 [in Russian].
14. Chynchykeev V. Krupnejshye aktsyonernye obschestva Ukrayny. Aktsyoner, 2003, # 4–5 [in Russian].
15. Design News, 1991:17–32 [in English].
16. Financial Review of ATT, 1994: FR of Boeing Company, 1993 [in English].