Для авторів

Правила для авторів

 
У журналі «Наука та інновації» друкуються статті та короткі повідомлення, що містять відомості про наукові дослідження, технічні розробки, перспективні бізнес- та інноваційні проекти, ноу-хау з різних напрямків, науково-технічні та тематичні матеріали, а також повідомлення про конференції, профільні та спеціалізовані виставки, вихід з друку наукових видань. До друку в журналі приймаються статті українською та англійською мовами. Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають обов’язковому рецензуванню. З більш детальною інформацією про журнал можна ознайомитись на сайті http://scinn.org.ua/ua. Публікація матеріалів в журналі безкоштовна
 
Розділи журналу
1. Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики.
2. Наукові основи інноваційної діяльності.
3. Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України.
4. Світ інновацій.
5. Правова охорона інтелектуальної власності.
 
Подання рукопису до друку
Рукопис статті подається в паперовому варіанті до редакції журналу, або надсилається на поштову адресу редакції звичайним листом. Комплект рукопису:
  1. Офіційний лист-направлення, підписаний керівником установи, де виконувалася робота. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання вченої ради про рекомендацію статті до друку.
  2. Рукопис статті у двох примірниках, підписаний всіма співавторами. Якщо стаття подається англійською мовою, до рукопису необхідно додати переклад статті українською мовою (технічний переклад).
  3. Ліцензійний договір на використання твору, підписаний всіма співавторами (форму договору можна отримати в редакції журналу або завантажити за посиланням: Договір.PDF). Ліцензійний договір набуває чинності після прийняття статті до друку. Підписання ліцензійного договору автором(ами) означає, що вони ознайомлені та погоджуються з умовами договору.
  4. Відомості про кожного з авторів — прізвище, ім’я, по батькові повністю, посада, місце роботи, наукове звання, науковий ступінь, контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти), код ORCID (обов’язково). Відомості про авторів необхідно подавати одним текстовим файлом послідовно про кожного з авторів українською та англійською мовами без використання таблиць і будь-якого іншого форматування.
  5. Носій інформації (компакт-диск, USB-флеш-накопичувач) з текстом статті, рисунками, таблицями, відомостями про авторів у електронному вигляді. Електронний варіант статті повинен повністю відповідати паперовому варіанту.
 
 
Вимоги до оформлення статті
На початку статті українською та англійською мовами подається наступна інформація:
1) ініціали та прізвище(а) автора(ів). Особливу увагу необхідно звертати на правильність написання прізвищ та ініціалів в англомовному варіанті;
2) офіційна назва установи, повна поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти установи;
3) назва статті;
4) анотація до статті, обсягом 1800–2000 знаків. Анотація повинна відображати послідовну логіку викладення результатів, описувати основну мету дослідження та підсумовувати найбільш значимі результати. В ній необхідно обов’язково виділити та вказати структурні частини: українською – вступ, проблематика, мета, матеріали й методи, результати, висновки; англійською – Introduction, Problem Statement, Purpose, Materials and Methods, Results, Conclusions.
5) ключові слова — не більше 8-ми слів.
 
Загальний обсяг рукопису: стаття — до 20 стор., кількість рисунків — до 10; коротке повідомлення — до 5 стор., кількість рисунків — до 5. Текст рукопису необхідно структурувати за такими розділами: Вступ, де окреслено постановку проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мету й завдання роботи; Виклад основного матеріалу дослідження та його основні результати, необхідно привести отримані наукові факти, методику отримання та аналіз фактичного матеріалу; Висновки, де підведено підсумки роботи, наукова новизна та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі; Фінансування роботи, де приводиться інформація про джерело фінансування робіт, гранти та будь-яку іншу фінансову підтримку досліджень, в розділі необхідно використовувати виключно повні назви наукових установ і спонсоруючих організацій; Подяка, де приводиться загальна інформація про будь-яку допомогу в проведенні досліджень і підготовки статті; повідомлення про корисні обговорення та дискусії, подяки колегам та рецензентам (в особливих випадках); повідомлення про надання матеріалів, даних, комп'ютерного забезпечення, приладів у тимчасове користування; інформація про проведення досліджень в центрах колективного користування; допомогу в технічній підготовці тексту; а також все інше, що оцінюється як корисна допомога, але не є достатнім для того щоб вважатися внеском в авторство роботи; Список використаної літератури.
Текст статті. Для набору тексту слід використовувати редактор МS Word (*.dос). Текст оформлюють шрифтом 12 пунктів через півтора інтервали на папері формату А4. Назву статті, заголовки підрозділів друкують прописними буквами та виділяють напівжирним шрифтом. Необхідно подавати визначення (дефініцію) величин або скорочень, які вперше вживаються в тексті, а далі користуватися відповідним терміном.
Таблиці слід оформляти з використанням табличного редактора MS Word та подавати в тексті після першого посилання на таблицю із зазначенням її номеру та назви. Використання символів псевдографіки для оформлення таблиць недопустимо.
Формули необхідно набирати у редакторах формул Equation або MathType. Статті з формулами, вписаними від руки, до друку не приймаються.
Рисунки необхідно роздруковувати на окремих аркушах, орієнтовний розмір – не більше 160×200 мм. Текст на рисунках повинен бути виконаний шрифтом 10 пунктів. На графіках одиниці виміру вказують через кому. Рисунки нумерують в порядку їх розташування в тексті, частини рисунків позначають літерами — а, б, .... На зворотному боці рисунка олівцем вказують номер рисунка, «верхні» частини рисунків позначають стрілкою (за потреби). В електронному вигляді рисунки необхідно подавати окремими файлами у форматах *.ерs чи *.tіff з роздільною здатністю не менше 300 dрі. Рисунки, які виконано за допомогою програмних пакетів математичної та статистичної обробки, потрібно конвертувати у вищевказані графічні формати. Фотографії слід подавати у форматі *.tіff з роздільною здатністю не менше 300 dрі. Написи та тексти в графічних файлах повинні бути у вигляді кривих. За наявності значних текстових частин на рисунках (понад 100 символів) їх необхідно подавати окремо набраним текстом у редакторі МS Word та розміщувати у тексті статті після підпису до відповідного рисунку.
Підписи до рисунків наводять в рукопису після списку літературних посилань.
 
Список використаних літературних джерел потрібно наводити наприкінці статті. Посилання на літературні джерела (книги (монографії, окремі глави тощо), статті з наукових періодичних видань, матеріали конференцій, патенти та авторські свідоцтва, дисертаційні роботи чи їх автореферати, електронні ресурси) нумерують послідовно, в порядку їх цитування у тексті статті. Неприпустимим є посилання на неопубліковані та незавершені роботи.
Назви статей, монографій, збірників праць, тез доповідей, авторефератів дисертацій та препринтів потрібно вказувати повністю. Для статей обов’язково наводити прізвища всіх співавторів (якщо авторів від одного до семи; якщо від восьми і більше авторів – перелічують перші шість авторів, ставлять три крапки (…) і вказують останнього автора), назву видання, рік, том, номер, початкову та кінцеву сторінки; для монографій – місце видання (вказувати повну назву міста), рік видання, загальну кількість сторінок.
Список літератури має складатися з двох частин: СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ та REFERENCES.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ — джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016).
 
Приклади оформлення посилань на літературні джерела
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Статті в журналах
Котляревський Я.В., Князєв С.І., Мельников О.В. Напрями розвитку інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі. Наука та інновації. 2015. Т. 11. № 2. С. 5–19.
Surianinov M., Shyliaiev O. Calculation of plate-beam systems by method of boundary elements. International Journal of Engineering and Technology (UAE). 2018. V. 7, no. 2. P. 238-241. doi: 10.14419/ijet.v7i2.23.11927.
Книги
Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: Подолання суперечностей. Київ, 2006. 314 с.
Дементьев В.Е. Длинные волны в экономике: институциональный аспект. Кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн. / Под ред. Л.Е. Гринина, А.В. Коротаева, Р.С. Гринберга. Москва: Моск. ред. изд-ва «Учитель», 2016. С. 124–139.
Матеріали конференцій
Вовк М.И., Пелешок С.Р., Галян Е.Б., Овчаренко М.А. Методика оценки моторных и сенсорных нарушений речи. Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке», 3 часть (15 фев. 2016, г. Харьков). Днепропетровск: научно-информационный центр «Знание», 2016. С. 64–70.
Патенти
Патент України № 111388. Вовк М.І., Галян Є.Б., Підопригора О.М. Спосіб лікування мовних порушень.
Авторське свідоцтво
А. с. 1810306 СССР, МКИ5 С 02 F 1/469. Способ деминерализации водных растворов / В.Д. Гребенюк, Н.П. Стрижак, В.В. Гончарук, А.О. Самсони-Тодоров, А.В. Гречко. № 4934753; заявл. 08.05.91; опубл. 23.04.93, Бюл. № 15.
Дисертаційні роботи та автореферати дисертацій
Вініченко О.М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.
Поздєєв С.В. Розвиток наукових основ визначення меж вогнестійкості несучих залізобетонних конструкцій: автореф. дис… докт. техн. наук: 05.02.04. Харків, 2011. 40 с.
Нормативні документи
Про вищу освіту: Закон України від 05.09.2016 р. № 2145-VIII. Голос України. 2016. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22.
Питання соціального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2017 р. № 1060. Офіційний вісник України. 2018. № 5. С. 430–443.
ДСТУ Б В.2.7-226:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності. Київ, 2010. 33 с.
Електронні ресурси віддаленого доступу
Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL: http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014).
 
REFERENCES — це список літератури, перекладений англійською мовою й оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association) style. Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до їх офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. До джерела необхідно додати позначення про мову оригіналу (наприклад: [in Ukrainian]) і цифровий ідентифікатор DOI (за наявності), наприклад: https://doi.org/10.15407/scin13.05.019.
 
Приклади оформлення посилань на літературні джерела
REFERENCES
Статті в журналах
Kotlyarevskyy, Ya. V., Kniaziev, S. I., Melnikov, A. V. (2015). Development directions of innovative processes in publishing and printing industry. Science and Innovation, 11 (2), 5–19 [in Ukrainian].
Surianinov, M., Shyliaiev, O. (2018). Calculation of plate-beam systems by method of boundary elements. International Journal of Engineering and Technology (UAE), 7(2), 238–241. doi: 10.14419/ijet.v7i2.23.11927.
Книги
Tunytsya, Yu. Yu. (2006). Ecological economy and market: Contradictions overcoming. Kyiv [in Ukrainian].
Dementiev, V. Ye. (2016). Long waves in the economy: institutional aspect. In Crises and forecasts in the light of the theory of long waves (Eds. L. Ye. Grinin, A. V. Korotayev, R. S. Grinberg). Moscow: Moscow editors’ office of Publishing house Uchitel. P. 124–139. [in Russian].
Матеріали конференцій
Vovk, М. І., Peleshok, S. R., Galyan, E. B., Ovcharenko, М. А. (2016, February). Method for the motor and sensory speech disorders assessing. Collection of articles of the scientific information center "Knowledge" based on the materials of the XI international correspondence scientific-practical conference: "The development of science in the XXI century", part 3 (15 Feb 2016, Kharkiv). Dnipropetrovsk, 64–70 [in Russian].
Патенти
Vovk, М. І., Halian, Ye. B., Pidopryhora, О. М. Patent of Ukraine № 111388. A method of treating speech disorders [in Ukrainian].
Авторське свідоцтво
A. s. 1810306 SSSR, MKI5 S 02 F 1/469. Sposob demineralizacii vodnyh rasvorov. V. D. Grebenjuk, N. P. Strizhak, V. V. Goncharuk, A. O. Samsoni-Todorov, A. V. Grechko. No. 4934753; zajavl. 08.05.91; opubl. 23.04.93, Bjul. No. 15.
Дисертаційні роботи та автореферати дисертацій
Vinichenko, О. М. (2017). System of dynamic control of socio-economic development of an industrial enterprise. (PhD) (Econom.). Dnepr [in Ukrainian].
Pozdieiev, S. V. (2011). Development of scientific basis for determination of limits of fire resistance of load-bearing reinforced concrete structures (Doctoral dissertation).Proquest Dissirtation and Theses. Kharkiv [in Ukrainian].
Нормативні документи
Про вищу освіту: Закон України від 05.09.2016 р. № 2145-VIII. Голос України. 2016. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22.
Питання соціального забезпечення: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2017 р. № 1060. Офіційний вісник України. 2018. № 5. С. 430–443.
DSTU B V.2.7-226:2009 (2010). Building materials. Concretes ultrasonic method of strenght determination. Kyiv [in Ukrainian].
Електронні ресурси віддаленого доступу
Scientific publications and publishing activities of the National Academy of Sciences of Ukraine. URL: http://www.nas.gov.ua/publications (Last accessed: 19.03.2014).
 
При посиланні на матеріали журналу використовувати таку скорочену назву журналу: для «Наука та інновації» – Nauka innov., для «Science and Innovation» – Sci. innov.
Статтю, подану без дотримання вимог редакції, до розгляду не буде прийнято.
Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитування та написання власних імен несуть автори публікації.