Для авторів

У журналі «Наука та інновації» друкуються статті та короткі повідомлення, що містять відомості про наукові дослідження, технічні розробки, перспективні бізнес- та інноваційні проекти, ноу-хау з різних напрямків, науково-технічні та тематичні матеріали, а також повідомлення про конференції, профільні та спеціалізовані виставки, вихід з друку наукових видань. До друку в журналі приймаються статті українською, англійською та російською мовами. Публікація матеріалів безкоштовна.

 

Тематика журналу

1. Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики.

2. Наукові основи інноваційної діяльності.

3. Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України.

4. Світ інновацій.

5. Правова охорона інтелектуальної власності.

Матеріали, що публікуються в журналі, підлягають внутрішньому й зовнішньому рецензуванню, яке здійснюють члени редакційної колегії журналу або фахівці відповідної галузі. Рецензування проводиться конфіденційно. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень статтю може бути відхилено або повернуто автору (авторам) на доопрацювання. У випадку, коли автор(и) не погоджується(ються) з думкою рецензента, за рішенням Редакційної колегії може бути проведено додаткове незалежне рецензування. Після внесення авторами змін відповідно до зауважень рецензента стаття підписується до друку.

Редакційна колегія має право на відмову публікації рукописів, що містять вже опубліковані дані, а також матеріали, які не відповідають профілю журналу або матеріали досліджень, що були виконані з порушенням етичних норм (наприклад, конфлікти між авторами чи між авторами й організацією, плагіат і т. ін.). Редакційна колегія журналу залишає за собою право редагувати та скорочувати рукописи без порушення авторського змісту. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

 

Подання рукопису до друку

Рукопис статті подається до редакції журналу в паперовому варіанті у двох примірниках та в електронному вигляді на електронному носії (компакт-диск, USB-флеш-накопичувач). Електронний варіант статті повинен повністю відповідати паперовому варіанту. Рукопис має бути підписаний всіма співавторами або відповідальним представником.

Загальний обсяг рукопису: тези — до 2 стор., кількість рис. — до 2; короткі повідомлення — до 5 стор., кількість рис. — до 5; статті — до 20 стор., кількість рис. — до 10.

 

До рукопису необхідно додавати:

1. Офіційний лист-направлення, підписаний керівником установи, де виконувалася робота.

2. Ліцензійний договір на використання твору, підписаний всіма співавторами (форму договору можна отримати в редакції журналу або завантажити: Договір.pdf). Ліцензійний договір набуває чинності після прийняття статті до друку. Підписання ліцензійного договору автором(ами) означає, що вони ознайомлені та погоджуються з умовами договору.

3. Відомості про кожного з авторів — прізвище, ім’я, по батькові повністю, посада, місце роботи, наукове звання, науковий ступінь, контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти), код ORCID (обов’язково). Відомості про авторів необхідно подавати двома мовами — українською та англійською.

4. Носій інформації з текстом статті, рисунками, таблицями, відомостями про авторів у електронному вигляді.

 

Вимоги до оформлення статті

Стаття має бути структурована за такими розділами: Вступ, де окреслено постановку проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень та публікацій, мету й завдання роботи; Виклад основного матеріалу дослідження і отриманих результатів; Висновки, де підведено підсумки роботи та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі; Список використаної літератури.

Титульну сторінку статті потрібно подати українською, англійською та російською мовами й вказати на ній наступну інформацію:

1) ініціали та прізвище(а) автора(ів), звертаючи особливу увагу на правильність написання прізвищ та ініціалів в англомовному варіанті;

2) офіційну назву установи, повну поштову адресу, номер телефону, номер факсу, адресу електронної пошти;

3) назву статті;

4) анотацію до статті, обсягом 1800–2000 знаків. Анотація повинна відображати послідовну логіку викладення результатів, описувати основну мету дослідження та підсумовувати найбільш значимі результати. В анотації необхідно обов’язково вказати структурні частини: українською – вступ, проблематика, мета, матеріали й методи, результати, висновки; англійською – Introduction, Problem Statement, Purpose, Materials and Methods, Results, Conclusions; російською – введение, проблематика, цель, материалы и методы, результаты, выводы.

5) ключові слова — не більше 8-ми слів.

Текст оформлюють шрифтом 12 пунктів через півтора інтервали на папері формату А4. Назву статті, заголовки підрозділів друкують прописними буквами та виділяють напівжирним шрифтом. Необхідно подавати визначення (дефініцію) величин або скорочень, які вперше вживаються в тексті, а далі користуватися відповідним терміном.

Формули необхідно набирати у редакторах формул Equation або MathType. Статті з формулами, вписаними від руки, до друку не приймаються.

Таблиці слід оформляти з використанням табличного редактора MS Word та подавати в тексті після першого посилання на таблицю із зазначенням її номеру та назви. Використання символів псевдографіки для оформлення таблиць недопустимо.

Рисунки друкують розміром не більше 160×200 мм на окремих сторінках роботи. Текст на рисунках повинен бути виконаний шрифтом 10 пунктів. На графіках одиниці виміру вказують через кому. Рисунки нумерують в порядку їх розташування в тексті, частини рисунків позначають літерами — а, б, .... На зворотному боці рисунка олівцем вказують номер рисунка, «верхні» частини рисунків позначають стрілкою (за потреби).

Підписи до рисунків наводять в рукопису після списку літературних посилань.

Список використаних літературних джерел потрібно наводити наприкінці статті. Посилання на літературні джерела нумерують послідовно в порядку їх цитування у тексті статті. Недопустимим є посилання на неопубліковані та незавершені роботи. Допустимо посилання на книги (монографії, окремі глави тощо), статті з наукових періодичних видань, матеріали конференцій, патенти та авторські свідоцтва, дисертаційні роботи чи їх  автореферати, електронні ресурси.

Назви статей, монографій, збірників праць, тез доповідей, авторефератів дисертацій та препринтів потрібно вказувати повністю. Для статей обов’язково наводити прізвища всіх співавторів (якщо авторів від одного до семи; якщо від восьми і більше авторів – перелічують перші шість авторів, ставлять три крапки (…) і вказують останнього автора), назву видання, рік, том, номер, початкову та кінцеву сторінки; для монографій – місце видання (вказувати повну назву міста), рік видання, загальну кількість сторінок.

 

Список літератури має складатися з двох частин: СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ та REFERENCES.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ — джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016).

 

Приклади оформлення посилань на літературні джерела

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Статті в журналах

Боюн В.П., Сабельніков П.Ю., Сабельніков Ю.А. Пристрій обробки відеоданих для автоматичного супроводження об’єкта, визначеного у зображенні оператором. Nauka innov. 2016. Т. 12, № 2. С. 29–39.

Книги

Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрянській Україні. 1870-ті–1910-ті рр. Київ, 2013. 373 с.

Матеріали конференцій

Анциперова І.І. Історико-правовий аспект акту про бюджет. Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 134–137.

Патенти

Патент України № 25742. Соколова Д.О., Берестяна А.М. Люмінесцентний матеріал.

Авторське свідоцтво

А. с. 1810306 СССР, МКИ5 С 02 F 1/469. Способ деминерализации водных расворов / В.Д. Гребенюк, Н.П. Стрижак, В.В. Гончарук, А.О. Самсони-Тодоров, А.В. Гречко. № 4934753; заявл. 08.05.91; опубл. 23.04.93, Бюл. № 15.

Дисертаційні роботи та автореферати дисертацій

Вініченко О.М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.

Старовойт С.В. Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918–1933 рр.: автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2003. 20 с.

Нормативні документи

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22.

Деякі питання стипендіального забезпечення: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543.

Електронні ресурси віддаленого доступу

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. URL: http://www.nas.gov.ua/publications (дата звернення: 19.03.2014).

 

REFERENCES — це список літератури, перекладений англійською мовою (або транслітерований в романському алфавіті) й оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association) style. Назви періодичних видань (журналів) наводяться відповідно до їх офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. До джерела необхідно додати позначення про мову оригіналу (наприклад: [in Ukrainian]) і цифровий ідентифікатор DOI (за наявності), наприклад: https://doi.org/10.15407/scin13.05.019.

 

Приклади оформлення посилань на літературні джерела

REFERENCES

Статті в журналах

Mahlin, N. M., Korotyns’kyj, O. Ye., Svyrydenko, A. O. (2013). Aparatno-programni kompleksy dlja avtomatychnogo zvarjuvannja nepovorotnyh stykiv truboprovodiv atomnyh elektrostancij. Nauka innov., 9(6), 31–45 [in Ukrainian].

Bechara, A., Damasio, H., & Damasio A. R. (2000). Emotion, decision making and the orbitofrontal cortex. Cerebral Cortex, 10(3), 295-307. doi:10.1093/cercor/10.3.295

Книги

Mook, D. (2014). Classic experiments in psychology. Westport: Greenwood.

Williams, J. M. (Ed.). (2016). Applied sport psychology: peak performance (5th ed.). Boston: McGraw-Hill.

Lee-Chai, A. Y., & Bargh, J. A. (Eds.). (2011). The use and Multiple perspectives on the causes of corruption. Press.

Матеріали конференцій

Jonathan E. L., & Dumais, S.T. (2010). Leveraging temporal dynamics of document content in relevance ranking. Proceedings of the Third ACM International Conference on Web Search and Data Mining, February 3-6, 2010, New York, 1–10.

Патенти

Patent of Ukraine N 39628. Kliuk B. O., Shymko R. Ya., Vecherik R. L., Khaetskyi Yu. B., Halii P. P., Hresko T. M., Prytula M. H., Pyanylo Ya. D., Prytula N. M. Method for determination of optimal operation of wells in combination with operation of other wells and, respectively, underground gas storage [in Ukrainian].

Авторське свідоцтво

A. s. 1810306 SSSR, MKI5 S 02 F 1/469. Sposob demineralizacii vodnyh rasvorov. V. D. Grebenjuk, N. P. Strizhak, V. V. Goncharuk, A. O. Samsoni-Todorov, A. V. Grechko. No. 4934753; zajavl. 08.05.91; opubl. 23.04.93, Bjul. No. 15.

Автореферати дисертацій

Mashukov, A. O. (2011). Efficiency hospitalstage of rehabilitation of patients with colon cancer. PhD (Med.) Odesa [in Ukrainian].

Bozeman, A. Jr. (2007). Age of onset as predictor of cognitive children with seizure disorders. (Doctoral dissertation). Proquest Dissertations and Theses. (UMI 3259752).

Imber, A. (2003). Applicant reactions to graduate recruitment. (Unpublished Doctoral dissertation). Monash University, Victoria, Australia.

Нормативні документи

Pro Vyshchu Osvitu: Zakon Ukrainy 2014, № 1556-VII § rozdil 5 stattia 16 (2016).

Електронні ресурси віддаленого доступу

Scientific publications and publishing activities of the National Academy of Sciences of Ukraine. URL: http://www.nas.gov.ua/publications (Last accessed: 19.03.2014).

 

При посиланні на матеріали журналу використовувати таку скорочену назву журналу: для «Наука та інновації» – Nauka innov., для «Science and Innovation» – Sci. innov.

 

 

Вимоги до електронного варіанту статті

1. Для набору тексту слід використовувати редактор МS Word (*.dос).

2. Рисунки необхідно подавати у форматах *.ерs чи *.tіff з роздільною здатністю не менше 300 dрі. Рисунки, які виконано за допомогою програмних пакетів математичної та статистичної обробки, потрібно конвертувати у вищевказані графічні формати.

3. Фотографії слід подавати у форматі *.tіff з роздільною здатністю не менше 300 dрі.

4. Написи та тексти в графічних файлах повинні бути у вигляді кривих.

5. За наявності значних текстових частин на рисунках (понад 100 символів) їх необхідно подавати окремо набраним текстом у редакторі МS Word та розміщувати після підпису до відповідного рисунку.

 

 

Статтю, подану без дотримання вимог редакції, до розгляду не буде прийнято.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитування та написання власних імен несуть автори публікації.

Матеріали, що публікуються в журналі, віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії.