Утилізація хромонікелевих відходів - шлях до безпечного довкілля

1Бондаренко, БІ
1Соколов, ВМ
1Якубовський, ВП
1Юрченко, ГД
1Безуглий, ВК
1Головченко, ВЛ
1Інститут газу НАН України, Київ
Nauka innov. 2007, 3(6):48-57
https://doi.org/10.15407/scin3.06.048
Рубрика: Наукові основи інноваційної діяльності
Мова: Українська
Анотація: 
Вивчалися умови утворення і властивості пилоподібних відходів металургійної та хімічної промисловості, що містять нікель. Дана оцінка екологічному впливу пірометалургійної переробки відходів та описані шляхи його ліквідації. Наведені різні методи грудкування пилу з утворенням котунів. Для оцінки впливу процесу утилізації відходів на навколишнє середовище проведено термохімічний аналіз процесу з використанням програми математичного моделювання GaS. Показано шлях зменшення концентрацій оксидів вуглецю та азоту у викидних газах
Ключові слова: котуни, пірометалургійна обробка, пилоподібні нікельвмісні відходи, феронікель
Посилання: 

1. Лотош В. Є., Окунев В. Н. Безобжиговое окускование руд и концентратов.// - М.: Наука, 1990. - 216 с.
2. Коротич В. И. Теоретические основы окомкования железорудных материалов. // - М.: Металлургия, 1966. - 151 с.
3. Пименов Л. И., Михайлов В. И. Переработка окисленных никелевых руд. // - М.: Металлургия, 1972. - 332 с.
4. Головін С. Я. Короткий довідник ливарника. // - М.-Л.: Машгіз, 1950. - 205 с.
5. Бондаренко Б. І., Безуглий В. К. Потенціали компонентів фізико-хімічних систем. // - К.: Академперіодика, 2002. - 125 с.