Цифровий кубічний простір як нова економічна доповнена реальність

Краус, НМ
Краус, КМ
Андрусяк, НО
Nauka innov. 2020, 16(3):96-111
https://doi.org/10.15407/scin16.03.096
Рубрика: Cвіт інновацій
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Цифровий кубічний простір передбачає формування нової економічної доповненої реальності в соціально-економічне життя на різних рівнях економічної агрегації, тим самим прискорюючи цифровізацію економіки України.
Проблематика. Враховуючи існуючі наукові напрацювання у сфері пізнання цифрової економіки, невивченою є трансформація цифрових технологій підприємством на основі впровадження інноваційних змін на зразок BlockChain, FinTech, фронт-офісу, бек-офісу, мідл-офісу, омні-бізнесу.
Мета. Розкриття змісту цифрового кубічного простору як нової економічної доповненої реальності та подання його характеристики через пізнання якісного функціонування FinTech і особливостей застосування BlockChain, становлення яких відбувається в ході цифровізації економіки, з метою створення цифрових продуктів/послуг.
Матеріали й методи. На основі діалектичного, системного та матричного методів досліджено цифровий кубічний простір, що стає новою доповненою реальністю при цифровізації економіки. Використано порівняння рейтингів інноваційного розвитку, що впливають на пришвидшення цифровізації в окремих країнах світу.
Результати. За аналогією побудови загальновідомого кубика Рубіка доведено, що формування ефективно працюючої цифрової економіки можливе за умов досягнення гармонійних взаємовідносин «наука–бізнес–влада–освіта», в результаті чого утворюється середовище — цифровий кубічний простір нової економічної доповненої реальності. Визначено відмінність між FinTech 1.0, FinTech 2.0, FinTech 3.0, FinTech 3.5. 
Запропоновано авторське осмислення змісту цифрової економіки та трактування категорії «цифровий кубічний простір». Вказано відмінність між віртуальною, доповненою, розширеною, поліпшеною та збагаченою реальностями.
Висновки. Цифровий кубічний простір формує нову економічну доповнену реальність за рахунок цифрових відкриттів, обсягу ринку цифрових продуктів/послуг. До рушійних сил цифрового кубічного простору належать такі інститути: цифрові хаби, цифрові платформи, FinTech, RegTech, SupTech, нові промислові технології індустрії 4.0.
Ключові слова: BlockChain, FinTech, віртуальна реальність, доповнена реальність, портали цифрових послуг, цифровий кубічний простір