Правове забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісосмугами

Савчук, ОО
Любчич, АМ
Nauka innov. 2019, 15(3):5-14
https://doi.org/10.15407/scin15.03.005
Рубрика: Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики
Мова: Українська
Анотація: 
Вступ. Стаття 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» регламентує, що державній охороні та регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов і процесів, природні ресурси як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в народному господарстві у даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ, ландшафти й інші природні комплекси).
Проблематика. Однією з найважливіших проблем у сфері інноваційної інфраструктури є відсутність правового регулювання питання щодо раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісовими смугами; зменшення площі захисних лісових насаджень лінійного типу внаслідок неправомірної господарської діяльності; зменшення обсягу фінансування наукових досліджень з питань агролісомеліорації тощо.
Мета. Розробка нових наукових положень про особливості правової природи полезахисних лісових смуг та лісових правовідносин, що виникають, а також формування науковообґрунтованих пропозицій щодо механізму реалізації зазначених правовідносин.
Матеріали й методи. Використано метод наукового узагальнення, логіко-юридичний та порівняльно-правовий методи.
Результати. З урахуванням норм національного законодавства та міжнародного права, серед основних законодавчо-обґрунтованих шляхів вирішення питання полезахисних лісових смуг, які до сьогодні не надані у користування, слід виокремити такі: на підставі рішення обласної державної адміністрації здійснити інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, вкритих полезахисними лісовими смугами; внесення відомостей, отриманих у результаті зазначеної інвентаризації, до Державного земельного кадастру; погодження та затвердження відповідної технічної документації тощо.
Висновки. Запропоновано два варіанти розв’язання досліджуваної проблеми та наведено конкретний перелік кроків з урахуванням норм чинного законодавства (вітчизняного та зарубіжного).
Ключові слова: інноваційна інфраструктура, полезахисні лісосмуги, правовідносини, правове забезпечення, процедура
Посилання: 
1. Гавриш Н.С. Правовий режим ґрунтів в Україні: дис. д-ра юрид. наук. Одеса, 2018. 437 с.
2. Лукіша В.В. Екологічні функції полезахисних лісових насаджень. Екологічні науки. 2013. № 2. С. 56–64.
3. Петрович О.З. Полезахисні лісосмуги в контексті впровадження концепції екосистем них послуг. Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2014. № 11. С. 42–49.  
4. Лобченко Г.О. Фітоіндикація полезахисних лісових смуг Правобережного Лісостепу: дис. канд. с.-госп. наук. Київ, 2015. 227 с.
5. Лукіша В.В. Екологічні функції полезахисних лісових насаджень. Екологічні науки. 2013. № 2. С. 56–64.
6. Піддубна Д. Полезахисні лісові смуги та інші насадження – невід’ємні складові органічного виробництва. Екологічне право. 2016. № 1. С. 85–91.
7. Юхновський В.Ю. Законодавчо-правове забезпечення імплементації концепції агромеліорації в Україні. Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. 2015. № 13. С. 32–37.
8. Годованюк А.Й. Полезахисні лісосмуги вже більш як двадцять років самі потребуюсь захисту, правові аспекти. Актуальні проблеми політики. 2013. № 49. С. 228–237.
9. Гладун Г.Б. Значення захисних лісових насаджень для забезпечення сталого розвитку агроландшафтів. Науковий вісник. 2005. № 15/7. С. 113–118.
10. Кочерга М.М. Організаційно-правовий режим полезахисних лісових смуг. Агроекологічний журнал. 2012. № 3. С. 62–66.
11. Мірошниченко А.М. Земельне право України. Kиїв: Алерта; ЦУЛ, 2011. 680 с. 
URL: http://www.amm.org.ua/study-book/19-forestry/151-forestry-legal-regime
(дата звернення: 06.08.2018).
12. Сігітова H. Доглядати за лісопосадками мають ті, чий урожай вони стережуть від суховіїв. Землевпорядний вісник. 2013. № 6. С. 12–14.

13. Опенько І.А. Землі під полезахисними лісовими насадженнями: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення. Збалансоване природокористування. 2014. № 1 С. 125–131.
14. Про схвалення Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 p. № 725-р. 
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/725-2013-%D1%80 (дата звернення: 06.08.2018).
15. Земельний кодекс України. 
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення: 06.08.2018).
16. Рекомендації та пропозиції  засідання Координаційної ради з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням від 4 травня 2018 р. 
URL:  https://menr.gov.ua/files/images/news/15062018/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%...
(дата звернення: 06.08.2018).
17. Лісовий кодекс України.
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 (дата звернення: 06.08.2018).
18. Будущее, которого мы хотим. Рио+20. Итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию. 19.07.2012. 
URL: https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_russian.pdf...
(дата звернення: 14.10.2018).
19. Oslo Manual. URL: http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf
(дата звернення: 06.08.2018). 
20. Порядок проведення інвентаризації земель: постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 513. Дата оновлення: 29.11.2017. 
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/513-2012-%D0%BF (дата звернення: 06.08.2018).