Клінічне значення експресії пухлинних мікроРНК-122, -155, -182 та -200b у хворих на рак молочної залози

1Чехун, ВФ
Лук’янова, НЮ
Борікун, ТВ
Бездєнєжних, НО
Шепеленко, ІВ
Базась, ВМ
Клюсов, ОМ
1Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ
Nauka innov. 2017, 13(5):67-74
https://doi.org/10.15407/scin13.05.067
Рубрика: Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України
Мова: Українська
Анотація: 
Дослідження проведено з метою вивчення зв’язків експресії онкогенних (-182, -155) і онкосупресорних (-122, -200b) мікроРНК в пухлинних клітинах з клініко-патологічними характеристиками раку молочної залози (РМЗ) та встановлення їх клінічного значення. Рівні мікроРНК визначали за допомогою зворотно-транскрипційної полімеразно-ланцюгової реакції в реальному часі, експресію рецепторів естрогену, прогестерону та епідермального фактору росту Her2/neu — імуногістохімічним методом. Встановлено зв’язок експресії цих мікроРНК зі стадією захворювання, наявністю метастатичного ураження реґіонарних лімфатичних вузлів, ступенем диференціювання, молекулярним підтипом пухлини. Отримані результати свідчать про участь досліджених мікроРНК у формуванні ступеня злоякісності РМЗ, їх асоціацію з агресивністю перебігу пухлинного процесу, вказують на перспективність подальшого вивчення запропонованої панелі мікроРНК для використання як додаткових маркерів перебігу РМЗ.
Ключові слова: клінічне значення, мікроРНК, рак молочної залози
Посилання: 
1. Siegel R. L., Miller K. D., Jemal A. Cancer statistics. California. Cancer Journal for Clinicians. 2016. V. 66, № 1. P. 7-30. 
2. Бюлетень національного канцер-реєстру України №17 – «Рак в Україні», 2014-2015. Національний інститут раку.  Київ, 2016. 119c.
3. Чехун В.Ф., Щербан С.Д., Савцова З.Д. Гетерогенность опухоли – динамичное состояние. Онкология. 2012. Т. 14, № 1. С. 4-12.
4. Pareja F., Marchiò C., Geyer F.C., Weigelt B., Reis-Filho J. S. Breast Cancer Heterogeneity: Roles in Tumorigenesis and Therapeutic Implications. Current Breast Cancer Reports. 2017. V. 9, № 1. P. 34-44.
5. Ellsworth R.E., Blackburn H.L., Shriver C.D., Soon-Shiong P., Ellsworth D.L. Molecular heterogeneity in breast cancer: state of the science and implications for patient care. Seminars in cell & developmental biology. 2017. V. 64. P. 65-72. 
6. Chekhun V.F., Sherban S.D., Savtsova Z.D. Tumor cell heterogeneity. Experimental Oncology. 2013. V. 35, № 3. P.154-162.
7. Lang J.E., Wecsler J.S., Press M.F., Tripathy D. Molecular markers for breast cancer diagnosis, prognosis and targeted therapy. Journal of Surgical Oncology. 2015. V. 111, №1. P. 81-90.
8. Чехун В.Ф., Бородай Н.В., Юрченко О.В. Микро-РНК и опухолевый процесс. Онкология. 2012. Т. 15, № 2. С. 136-140. 
9. Chekhun V.F., Borikun T.V., Lukianova N.Y. Effect of 5-azacytidine on miRNA expression in human breast cancer cells with different sensitivity to cytostatics. Experimental Oncology. 2016. V. 38, № 1. P. 26-30. 
10. O’Bryan S., Dong S., Mathis J.M., Alahari S.K. The roles of oncogenic miRNAs and their therapeutic importance in breast cancer. European Journal of Cancer. 2017. V. 72. P. 1-11.